E: Historieformidling, kommunikation og brugerinddragelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er, at den studerende kan identificere, analysere,  praktisere og evaluere forskellige former for formidling af historie.

Den studerende introduceres for en variation af visuelle, auditive, skriftlige, mundtlige, analoge og digitale formidlingsformer og -medier, som finder anvendelse i formidlingen af historiske emner og tematikker, samt for kommunikationsteoretiske begreber med relevans for både envejs- og tovejskommunikation. Analytiske kommunikationsteorier og -begreber sættes i relation til konkrete formidlingscases og til de studerendes egne formidlingsøvelser. Undervisningen introducerer til metoder til brugerundersøgelser/evaluering af historieformidling.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Indsigt i forskellige formidlingsformer og kommunikationsstrategier, og deres anvendelse.
  • Viden om forskellige kommunikationsteorier og -begreber.
  • Indsigt i kvalitative såvel som kvantitative metoder til brugerundersøgelser af forskellige former for historieformidling, herunder digital formidling, formidling i form af museumsudstillinger m.v.

Færdigheder

  • Kunne identificere forskellige formidlingsbehov, formål og budskaber samt udføre praktiske formidlingsopgaver i relation til en udvalgt modtagergruppe.
  • Kunne analysere andres og egne formidlingsprodukter med henblik på forbedret kommunikativ praksis og kritisk stillingtagen.

Kompetencer

  • Planlægge, udføre og evaluere historieformidling med forskellige formål og kommunikationsstrategier, og via forskellige medier og formater.
  • Udvælge relevante formater og medier for vidensbaseret kommunikation.
  • Undersøge og evaluere forskellige modtagergruppers forståelse, oplevelse og brug af formidling.

Undervisningsform

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver og efterfølgende projektarbejde under vejledning.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

 

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Aktiv deltagelse i undervisningen og tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Antal, omfang, indhold m.v. udfoldes i semesterbeskrivelsen og formidles ved undervisningens start.
  • Re-eksamen: Manglende aktiv deltagelse i undervisningen kan afløses gennem en individuel, skriftlig ugeopgave. Til denne prøve stilles der spørgsmål af samme type, omfang og sværhedsgrad som spørgsmålene i de i undervisningen anvendte øvelsesopgaver.

Prøver

Prøvens navnE: Historieformidling, kommunikation og brugerinddragelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Den studerende udformer – individuelt eller i en gruppe – et formidlingsprodukt i form af en udstilling, en foredragsrække, digital formidling, en film, én eller flere kronikker el.lign., som i en tilhørende projektrapport motiveres, diskuteres og evalueres ud fra relevante teoretiske og metodiske tilgange. Projektrapporten skal have et omfang af maks. 10 sider for én studerende, 15 sider for to studerende, 20 sider for tre studerende.

Hvis projektet er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelE: History Dissemination, Communication and User Involvement
ModulkodeHISKA23E
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

I tilknytning til projektrapporten opgives selvvalgt relevant historisk, videnskabs- kulturarvs-, arkiv- eller kommunikationsteoretisk litteratur (minimum 1.000 sider).