D(i): Historiedidaktik - Historie som dannelsesfag

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er, at den studerende skal kunne reflektere kritisk over didaktiske problemstillinger med afsæt i almen- og fagdidaktisk undervisningsteori.

Undervisningen er rettet mod formidling af historie i en undervisningskontekst. Modulet omfatter en introduktion til læringsteorier, undervisningsprincipper, opbygning af undervisningsmoduler og -forløb, arbejdsformer, taksonomi, læremidler, undervisningsdifferentiering, evaluering og progression.

Fagdidaktisk arbejder den studerende på modulet med målgruppebestemte læringsforudsætninger i historie, samt tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, som støtter disse målgruppers tænkning om historie og fortid. Endelig introducerer modulet til historiske såvel som nutidige dannelsesteoretiske positioner inden for historiefaget.

Ved afslutningen af undervisningen skal den studerende aflevere en skriftlig opgave. Opgaven skal indeholde forslag til et undervisningsforløb med udgangspunkt i et konkret eksempel (eksempelvis et museumstilbud til skoleelever). Opgaven skal som minimum indeholde refleksioner over forløbsopbygning, målgruppe og vidensforudsætninger. 

Forslaget til undervisningsforløb vedlægges som bilag, der derfor ikke medregnes i sidetalsbegrænsningen på 10 sider.

Læringsmål

Viden

  • Viden om forskellige undervisningsformer og taksonomier.
  • Viden om evalueringsformer.
  • Kendskab til forskellige, herunder digitale, undervisningsmidler.
  • Viden om forskellige elevgrupper og typer.
  • Indsigt i forskellige dannelsesteoretiske retninger og hvilke didaktiske positioner, der ligger i forlængelse heraf.

Færdigheder

  • Kunne identificere forskellige læringsteorier, herunder kritisk at kunne tage stilling til teorierne.
  • Kunne identificere den rette formidlingsform til en udvalgt målgruppe.

Kompetencer

  • Opbygge et undervisningsmodul eller forløb på baggrund af læringsteori, målgruppe, undervisningsmål og målsætning.

Undervisningsform

Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger med plenumdiskussioner og gruppearbejde, hvor de studerende arbejder med opbygningen af undervisningsforløb til bestemte målgrupper.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS 

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnD(i): Historiedidaktik - Historie som dannelsesfag
Prøveform
Skriftlig
Individuel skriftlig opgave på max. 10 sider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelD(i): History Didactics - The Subject of History as Education
ModulkodeHISKA23DI
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

I den skriftlige opgave opgives relevant litteratur på min. 500 normalsider.