M23: Offentlig forvaltning for historiestuderende

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har bestået øvrige moduler på uddannelsen svarende til et omfang af 150 ECTS.

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Det er en forudsætning, at den studerende har bestået minimum 120 ECTS, herunder modulerne "Offentlig forvaltning, organisationer og ledelse" (10 ECTS) og "Offentlig økonomi" (5 ECTS).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan gennemføre en mindre, selvstændig analyse af en forvaltningsmæssig problemstilling under vejledning.

Som ramme om projektskrivningen udbydes undervisning i form af en seminarrække. Undervisningen – og den studerendes projektrapport – bygges op om en/flere case (s), der skal indeholde såvel forvaltningsretlige som styrings-/forvaltningsmæssige og økonomiske aspekter, og gerne demonstrere både eventuelle konfliktende hensyn som muligheder i at fremme løsninger, der opfylder forskellige ønsker og behov.

Undervisningens indhold og form udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen, men en case kan eksempel være relateret til forvaltnings- og styringsmæssige problemstillinger på et område, hvor der indgår frivillige som arbejdskraft eller være relateret til spørgsmål om sagsdannelse og hvordan man dokumenterer og videndeler i en forvaltning. Seminarrækken tager udgangspunkt i den valgte case og understøtter dermed projektskrivningen.

Læringsmål

Viden

  • Kunne demonstrere viden om grundtræk i offentlig forvaltning, herunder forvaltningsretlige principper
  • Kunne demonstrere viden om forskellige typer af ledelses- og styringsmæssige principper og incitamenter i offentlige forvaltninger

Færdigheder

  • Kunne anvende forvaltningsretlige og andre forvaltningsmæssige begreber i en analyse
  • Kunne gøre rede for de teorier og metoder, der anvendes i den videnskabelige litteratur på fagområdet, og med udgangspunkt heri tage kritisk stilling til videnskabelige resultaters udsagnskraft og rækkevidde
  • Kunne formulere en problemstilling og vælge og begrunde metode til egen undersøgelse af udvalgt case

Kompetencer

  • Selvstændigt kunne samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist
  • Kunne anvende forvaltningsmæssige begreber, teorier og metoder til at analysere problemstillinger af relevans for udviklingen inden for et afgrænset felt af samfundet

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning indenfor seminarrækkens emneområder.

Projektvejledning kan bestå af klyngevejledning rettet mod flere projektgrupper og feedback fra medstuderende og underviser(e) ved statusseminarer i løbet af semesteret.

Undervisningens og vejledningens præcise form udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Godkendelse af en af den studerende individuelt udarbejdet og opdateret kompetenceportfolio. Udformning og muligt indhold af denne portfolio udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM23: Offentlig forvaltning for historiestuderende
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende

Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.

Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en case eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bredere historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i projektet og inddrager pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModule23: Public Administration for History Students
ModulkodeHISBA24M23
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet