M18 Brug af historien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan analysere og vurdere forskellige måder at formidle og bruge fortiden på i erindrings- og identitetspolitiske sammenhænge.

Undervisningen omfatter teorier om historiebevidsthed, kollektiv erindring og mytologisering af historien. Teoriernes anvendelse eksemplificeres gennem analyser af brug af fortiden i såvel populær historieskrivning som gennem rejsning af monumenter og manifestationer i form af mindedage mv. De konkrete eksempler relaterer brugen af fortiden både til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle forhold i den eftertid, hvor en bearbejdning af fortiden finder sted.

Opøvelsen af kompetenceviden og -bevidsthed er ligeledes en del af modulet. Undervisningen indeholder elementer, der kan understøtte en fortsat refleksionsproces i forhold til erhvervelse af akademiske kompetencer.

Undervisningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats, herunder hvordan den studerende indhenter de anførte forudsætninger for at kunne gå til eksamen, udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

  • Viden om teorier og begreber om historiebrug og historiebevidsthed.
  • Viden om måder at formidle og bruge fortiden på, herunder i digitale former.

Færdigheder

  • Fremfinde og anvende teorier om historiebevidsthed mv. til at analysere konkrete eksempler på brug af historien.
  • Relatere bearbejdningen af fortiden til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle forhold i den eftertid, hvor bearbejdningen finder sted.
  • Analysere bearbejdningens form og indhold og vurdere dens virkninger.

Kompetencer

  • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
  • Identificere og dokumentere relevante problemstillinger vedrørende historiebrug og historiebevidsthed.
  • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra såvel undervisere som studerende, øvelser og diskussioner, efterfulgt af individuelt synopsis-arbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • En af underviseren godkendt synopsis. Nærmere bestemmelser omkring indholdet af synopsen udfoldes dels i undervisningen, dels i semesterbeskrivelsen.
  • Godkendelse af en af den studerende individuelt udarbejdet og opdateret kompetenceportfolio. Udformning og muligt indhold af denne portfolio udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM18 Brug af historien
Prøveform
Skriftlig
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der med udgangspunkt i en godkendt synopsis stilles spørgsmål i det samlede pensum
Opgavens omfang: Max. 15 normalsider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM18 The Use of History
ModulkodeHISBA21M18
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 400 sider, samt film, monumenter og andre ikke-skriftlige kilder. Hertil kommer den litteratur og eventuelt andet materiale, den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 750 sider, samt eventuelt ikke-skriftligt materiale.