M17 Periodeoverskridende temaer i historien

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er at sætte den studerende i stand til at analysere og formidle udvalgte samfunds, kulturers og fænomeners historiske udvikling over et længere tidsforløb.

Som ramme om projektskrivningen udbydes undervisning i form af en eller flere seminarrækker. Undervisningens indhold og form udfoldes i semesterbeskrivelsen.

Undervisningen vil være organiseret omkring analyse og fortolkning af

 1. historiske tematikker, som strækker sig ud over etablerede historiske perioder og/eller
 2. nutidsrelevante samfundsproblematikkers dybe, historiske forankring.

Den udbudte undervisning omfatter såvel historiografiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Undervisningen skal kunne understøtte projektskrivning indenfor både ældre og nyere historie.

Projektarbejdet vil have fokus på at etablere og analysere historiske synteser. En nærmere specifikation af syntese-begrebet udfoldes i semesterbeskrivelsen og undervejs i undervisningen.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 • Viden om forandringsprocesser og -forløb over længere tidsperioder.
 • Forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere udvalgte samfund og kulturer.
 • Forståelse for historiske syntesers fremtrædelsesform og forklaringskraft.
 • Forståelse for nutidige samfundsproblematikkers historiske forankring.

Færdigheder

 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.
 • Anvende historiefaglige begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i udvalgte samfunds historie.
 • Relatere længerevarende og langtrækkende forandringsprocesser til hinanden.
 • Selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse og en syntetiserende fremstilling.
 • Erkende og formidle den historiske baggrund for nutidige samfundsproblematikker.

Kompetencer

 • Selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Formidle viden om længerevarende historiske forløb i en kondenseret og sammenfattende form.

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning indenfor seminarrækkens/seminarrækkernes emneområde(r).

Vejledningen kan bestå af klyngevejledning rettet mod flere projektgrupper og feedback fra medstuderende og underviser(e) ved statusseminarer i løbet af semesteret.

Undervisningens og vejledningens præcise form udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM17 Periodeoverskridende temaer i historien
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende

Den mundtlige evaluering består af to dele:
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.

Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM17 Period-transgressing Themes in History
ModulkodeHISBA21M17
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler, i alt ca. 700 sider. Herudover består pensum af den litteratur, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til minimum 1200 sider. Samlet pensum: Minimum 1900 sider. Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.