M14 Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er, at den studerende kan gennemføre en mindre, selvstændig historisk analyse under vejledning.

Som ramme om bachelorprojektet udbydes undervisning i form af en eller flere seminarrækker, afgrænset geografisk, kronologisk og/eller tematisk.

Den udbudte undervisning giver mulighed for projektskrivning inden for både ældre (før ca. 1550) og yngre historie (efter ca. 1550).

Undervisningen omfatter såvel teoretiske og metodiske elementer som kronologisk og tematisk specifik viden.

Opøvelsen af kompetenceviden og -bevidsthed er ligeledes en del af modulet. Undervisningen indeholder elementer, der kan understøtte en fortsat refleksionsproces i forhold til erhvervelse af akademiske kompetencer.

Undervisningens og vejledningens organisering og afvikling, samt krav og forventninger til den studerendes arbejdsindsats, herunder hvordan den studerende indhenter de anførte forudsætninger for at kunne gå til eksamen, udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Læringsmål

Viden

 • Viden om og indsigt i bachelorprojektets emne/problemstilling.
 • Forståelse for, indsigt i og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen.

Færdigheder

 • Anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere dele, på en afgrænset historisk problemstilling.
 • Selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde valg af metode og evt. teori, valg af litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse.
 • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder selvstændigt tage stilling til tolkningernes kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.

Kompetencer

 • Formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form.
 • Selvstændigt og i samarbejde med andre udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
 • Indsamle, udvælge og vurdere selvvalgt og relevant  analysemateriale.
 • Benytte relevant akademisk citat- og referencepraksis.
 • Argumentere sagligt og sammenhængende.
 • Reflektere over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningsform

Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under vejledning.

Vejledningen kan omfatte såvel specifik vejledning, rettet mod de(n) studerendes projekt(er), men kan også omfatte klyngevejledning rettet mod flere projektgrupper og fælles diskussion af projektideer.

Undervisningen indeholder herudover øvelser, der understøtter den studerendes fortsatte refleksion over egen læring og kompetenceudvikling.

Undervisningens og vejledningens form udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Godkendelse af en af den studerende, individuelt udarbejdet og opdateret kompetenceportfolio. Udformning og muligt indhold af denne portfolio udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Prøver

Prøvens navnM14 Bachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

25 normalsider for 1 studerende, 40 sider for 2 studerende, 55 sider for 3 studerende og 70 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter for 1 studerende, 50 minutter for 2 studerende, 60 minutter for 3 studerende, 70 minutter for 4 studerende og 80 minutter for 5 studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.

I den mundtlige præsentation fremlægger den studerende hovedresultaterne af egen analyse, forholder sig til forskningen om emnet/problemstillingen og relaterer egne undersøgelser hertil.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det metodiske og teoretiske grundlag for projektet, men inddrager også den realhistoriske kontekst gennem en vurdering af argumentation og dokumentation i relevante faghistoriske fremstillinger.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM14 Bachelor Project
ModulkodeHISBA21M14
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter ca. 500 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i bachelorprojektet, svarende til minimum 1000 sider. Samlet pensum: Minimum ca. 1500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.