M09 Tidlig moderne periode ca. 1550–1900

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Der udbydes en eller flere seminarrækker indenfor perioden ca. 1550–1900 med en specifik kronologisk, geografisk og/eller tematisk afgrænsning.

Undervisningens organisering og afvikling, samt forventninger til den studerendes arbejdsindsats udfoldes nærmere i semesterbeskrivelsen.

Litteratur- og informationssøgning indgår i undervisningen, således at den studerende præsenteres for en række værktøjer, både analoge og digitale, til systematisk søgning af litteratur og information og til vurdering af kvaliteten af det fundne.

Læringsmål

Viden

  • Viden om og indsigt i tidlig moderne samfunds og kulturers historie.
  • Forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere tidlig moderne samfunds og kulturers historie.

Færdigheder

  • Anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i tidlig moderne samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden.
  • Selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse.
  • Vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag.
  • Systematisk indhente information og kunne redegøre for den anvendte litteratursøgningsmodel og redskaber anvendt til at søge litteratur og indhente information.

Kompetencer

  • Selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.
  • Skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til emne/problemstilling.
  • Vurdere kvaliteten af den fundne litteratur.
  • Formidle den tilegnede viden i en velstruktureret skriftlig og mundtlig form.

Undervisningsform

Undervisningen vil være seminarer med oplæg fra underviser(e) og studerende, øvelser og diskussion, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde i grupper under vejledning inden for seminarets emneområde.

Der tilbydes relativt mindre vejledning til studerende, som vælger at lave projektarbejde alene.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnM09 Tidlig moderne periode ca. 1550–1900
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapporten skal vedlægges et bilag, hvori projektarbejdets litteratur- og informationssøgningsproces beskrives og vurderes, og hvori kvalitet og relevans af litteratur og kilder vurderes. Bilaget med litteratur-og informationssøgningsproces tæller ikke med i beregningen af projektets sidetal.

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 studerende og 50 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 minutter for 3 studerende, og 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelM09 Early Modern Period c. 1550–1900
ModulkodeHISBA21M09
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og kilder, i alt ca. 700 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende til ca. 800 sider. Samlet pensum: Ca. 1500 sider.

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve.