Modul 5B: Styring af finansielle virksomheder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er at give den studerende indblik i de regler og bestemmelser, der regulerer de finansielle virksomheder, således at der dels opnås viden om de finansielle virksomheders regnskabsaflæggelse, og dermed også hvorledes de finansielle virksomheders præstationer opgøres, og hvilke risici de har påtaget sig, dels opnås et overblik over og en forståelse af tiltag der kan gøres for at øge præstationerne henholdsvis reducere risici.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne redegøre for lovgivningens krav til pengeinstitutter og skal have kendskab til lovgivningens krav til pensionskasser og forsikringsselskaber.
 • Kunne redegøre for formålet med lovgivningens krav til de finansielle institutioner.
 • Kunne redegøre for solvens- og kapitaldækningsreglerne.
 • Kunne redegøre for likviditetsdækningsreglerne
 • Kunne redegøre for finansielle produkter i relation til solvens-, kapitaldæknings- og likviditetsreglerne samt indtjening.
 • Kunne redegøre og analysere pengeinstitutters regnskaber
 • Kunne reflektere over de praktiske konsekvenser af lovgivningens krav til de finansielle institutioner samt kapitaldækningsreglernes betydning for de finansielle institutioners handlingsrum.
 • Kunne redegøre for opbygningen af et pengeinstituts balance samt hvilke poster, der indeholder en operationel risiko.
 • Kunne redegøre for sikringsakter ved kaution, pant, håndpant og ejendomsforbehold i relation til forskellige produkttyper og kundegrupper. Den studerende skal endvidere kunne redegøre for den hermed forbundne hensættelsesproblematik.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne vurdere en finansiel virksomheds præstationer og risici og skal kunne formidle viden herom til fagfæller og brugere af finansielle ydelser.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne indgå i faglig og tværfaglig dialog om styringstiltag i forbindelse med styringen af markeds- og kreditrisici på forskellige organisatoriske niveauer.
 • Kunne vurdere generelle regelændringers betydning for virksomhedens balance, operationelle risiko samt forretningsmæssige muligheder i forhold til egen kundeportefølje.
 • Kunne opnå en forståelse af betydningen af at have opdateret viden og forståelse af det regelværk, som omgiver finansielle virksomheder, samt selvstændigt kunne tilegne sig en opdateret branche- og forretningsforståelse.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModul 5B: Styring af finansielle virksomheder
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf. 9940 8993
Mail: julie@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Seniorrådgiver Lars Krull
Tlf. 9940 2705
Mail: krull@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 5B: Management of Financial Companies
ModulkodeHDR_M5B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet