Skatteret og juridisk metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er, at give den studerende en grundlæggende viden om dele af det danske skattesystem. Denne viden kan opdeles i emner, der er helt centrale for forståelsen af det danske skattesystem og emner, der har særlig relevans for ansatte i finansielle virksomheder.

De centrale emner er det skatteretlige indkomstbegreb og driftsomkostningsbegreb, mens emnerne med særlig relevans vil være koncentreret om de skatteretlige konsekvenser af forskellige finansielle dispositioner inden for investering og låneoptagelse.

 

Efter en introduktion til fagets metode herunder en beskrivelse af den skatteretlige retskildelære vil undervisningen være koncentreret om udvalgte dele af skatteretten.

Ved udvælgelsen er der lagt vægt på emner, der dels giver den studerende en grundlæggende forståelse for det danske skattesystem, dels giver den viden og de færdigheder og kompetencer, der er af særlig relevans for rådgivning i finansielle virksomheder.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have viden om juridisk metode og dennes anvendelse i forhold til skatteretlige problemstillinger.
 • Have viden om det skatteretlige indkomstbegreb og det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, kapitalgevinstbeskatning og andre emner, der er særligt relevante for rådgivere i den finansielle sektor.
 • Kunne forstå og reflektere over fagområdernes teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere skatteretlige problemstillinger inden for de emner, der er undervist i, og redegøre for de regler, der knytter sig hertil. Hermed demonstrerer den studerende sin evne til at identificere fakta og de dertilhørende skatteretlige problemstillinger.
 • Kunne vurdere og løse de stillede opgaver for herigennem at demonstrere:
 • sin forståelse af de emner, der er undervist i, og disses interne sammenhænge
 • sin evne til at anvende bestemmelserne i praksis
 • sin evne til at anvende den erhvervede viden, i forhold til konkrete skatteretlige problemstillinger
 • Kunne anvende juridisk metode ved løsningen af de stillede opgaver. Hermed demonstrerer den studerende sin evne til at udarbejde et svar på en konkret problemstilling ved henvisning til relevante lovbestemmelser, praksis og/eller andre retskilder på området.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne identificere og vurdere de skatteretlige problemstillinger, som vedkommende vil møde i forbindelse med sin kunderådgivning i en finansiel virksomhed. Hermed vil den studerende i samarbejde med andre skatteretseksperter kunne yde rådgivning om de skattemæssige konsekvenser af de dispositioner inden for investering og låneoptagelse, som kunden gennemfører.
 • Kunne bringe sin viden i spil i tværfaglige arbejdsprocesser. Der lægges vægt på, at den studerende, gennem kendskab til og forståelsen af fagområderne, er i stand til at vedligeholde og udbygge sin viden efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret og juridisk metode
Prøveform
Skriftlig
4-timers skriftlig eksamen.
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Seniorrådgiver Lars Krull
Tlf. 9940 2705
Mail: krull@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelTax Law and Legal Methodology
ModulkodeHDFR_S1_M2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet