Regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul har til formål at give den studerende viden om begreber, teorier, modeller og metoder til at udarbejde regnskabsanalyser samt optimere finansierings- og investeringsbeslutninger.

Derudover introduceres den studerende til forskellige metoder til at værdiansætte virksomheder samt metoder til at opgøre virksomhedens værdiskabelse herunder Economic Value Added. Endvidere introduceres den studerende til, hvordan sidstnævnte kan anvendes som grundlag for bonusordninger.  

På det praktiske plan er formålet, at den studerende lærer at anvende begreber, teorier, modeller og metoder på praksisrelevante problemstillinger.

Undervisningen foregår over hele dage og består både af forelæsninger samt løsning af praktisk relevante problemstillinger.

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne demonstrere viden om elementerne i en regnskabsanalyse samt disses relation til virksomhedens værdiskabelse.
 • Kunne demonstrere viden om forskellige metoder til at træffe investeringsbeslutninger.
 • Kunne demonstrere viden om relationen mellem investeringsbeslutninger og virksomhedens værdi.
 • Kunne demonstrere generel viden om Economic Value Added, herunder viden om, hvordan Economic Value Added kan anvendes som udgangspunkt for bonusberegninger samt bruges til investeringsbeslutninger og værdiansættelse.
 • Kunne demonstrere viden om virksomheders værdiansættelse herunder fastlæggelse af kapitalomkostninger.
 • Kunne demonstrere viden om risikostyring.
 • Kunne forstå og reflektere over de muligheder fagets modeller, begreber og processer giver i forhold til regnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning.
 • Kunne forstå og reflektere over fagets teorier og metoders relevans, pålidelighed og gyldighed.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Kunne udarbejde regnskabsanalyser, herunder udregne relevante nøgletal.
 • Kunne foretage investeringskalkuler under hensyntagen til skat.
 • Kunne opgøre virksomhedens Economic Value Added.
 • Kunne designe bonusordninger der tager udgangspunkt i virksomhedens værdiskabelse.
 • Kunne foretage værdiansættelse af en virksomhed herunder opgøre virksomhedens kapitalomkostninger.
 • Kunne foretage analyser af fordele og ulemper (herunder risici) ved virksomhedens finansielle planlægning.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Selvstændigt og professionelt kunne analysere og vurdere en virksomheds regnskab og værdi herunder kunne identificere mulige problemer og forbedringer på baggrund af regnskabstallene.
 • Selvstændigt kunne rådgive om værdiskabende investeringsbeslutninger samt disses relation til regnskabstallene og virksomhedens økonomiske styring.
 • Kunne formidle problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
 • Kunne indgå i en faglig eller tværfaglig dialog med henblik på optimale beslutninger vedrørende virksomhedens finansielle problemstillinger.
 • Kunne identificere, analysere, vurdere og fremkomme med løsningsforslag til håndtering af finansielle problemstillinger ved anvendelse af fagets begreber, teorier og metoder.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og problemløsning og foregår på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18. Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnRegnskabsanalyse og virksomheders finansielle planlægning
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Fakta om modulet

Engelsk titelAccounting Analysis and Corporate Financial Planning
ModulkodeHD2_S3_M1B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD (titel på specialisering)
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet