Forretningsanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Forretningsanalyse har som målsætning at bibringe den studerende centrale erhvervsøkonomiske teorier og metoder samt udvikle den studerendes forståelse for og anvendelse af dataanalyse i forretningsøjemed.

Den studerende vil i løbet af modulet Forretningsanalyse få behandlet virksomhedens adfærd på kort og lang sigt ift. investering, finansiering samt internt og eksternt regnskab. Udgangspunktet herfor er erhvervsøkonomisk analyse af interne såvel som eksterne virksomhedsforhold.

Modulet Forretningsanalyse har desuden til formål at give den studerende en grundlæggende viden om og forståelse for basale statistiske begreber, metoder og modeller samt gennemføre analyse ved anvendelse af relevant software.

Forretningsanalyses kobling af erhvervsøkonomi og dataanalyse skal øge den studerendes evne til at analysere og kvalificere beslutningstagen i sit arbejde ud fra den data der er tilgængelig, for derved at blive bedre i stand til at indgå i den daglige drift i en virksomhed, både hvad angår virksomhedens kort- og langsigtede virke.

De centrale temaer som indgår i Forretningsanalyse er:

 • Investeringsteori (rentesregning, betalingsrækker, kapitalværdimetoden samt intern rente og annuiteter som supplement, investeringsbeslutninger under sikkerhed og usikkerhed, inflation)
 • Finansieringsteori (lånetyper, ydelsesprofiler og effektiv rente)
 • Internt regnskab og kalkulationer (økonomistyring, budgettering og herunder likviditetsbudget)
 • Eksternt regnskab og analyse af virksomheden gennem Årsrapporten (Årsrapporten og nøgletalsberegninger)
 • Deskriptiv statistik (kursorisk)
 • Sandsynlighedsteori, stokastiske variable og sandsynlighedsfordelinger
 • Stikprøveudvælgelsesmetoder og stikprøvefordelinger
 • Punkt- og intervalestimation
 • Konfidensinterval for og hypotesetest af én middelværdi, én andel og én varians
 • Test på to eller (flere) middelværdier, andele og varianser
 • Test i antalstabeller
 • Regressions- og korrelationsanalyse

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Demonstrere overblik over, samt en viden om de forskellige begreber, metoder, teorier og modeller, der er omfattet af pensum.
 • Udvise generel indsigt i de grundlæggende forudsætninger bag begreber, metoder, teorier og modeller samt i hvilke beslutningssituationer disse kan og skal benyttes
 • Grundlæggende viden og forståelse af sandsynlighedsbegrebet, skalatyper, dataindsamlingsmetoder og statistiske fordelinger, som grundlag statistiske analyser af data og beslutninger under usikkerhed.
 • Kunne forstå og reflektere over fagmodulets teorier, metoder og praksis.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

 • Identificere og analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger med baggrund i en bevidst og velargumenteret opstilling af forudsætninger og brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller, herunder erhvervsøkonomisk metode.
 • Udarbejde et kvalificeret grundlag for beslutninger vedrørende erhvervsøkonomiske problemstillinger ved brug af fagets begreber, metoder, teorier og modeller
 • Med udgangspunkt i undersøgelsesspørgsmål, skal den studerende kunne pege på og beherske relevante statistiske metoder og modeller, der kan bidrage til at besvare undersøgelsesspørgsmål.
 • Foretage kritiske vurderinger af de forudsætninger, som anvendte statistiske metoder og modeller bygger på, så analyseresultater kan betragtes som troværdige og pålidelige, og dermed kan bidrage til at besvare konkrete undersøgelsesspørgsmål.
 • Kunne gennemføre statistiske analyser ved anvendelse af relevant software og fortolke output.
 • Redegøre for og kommunikere til såvel eksperter som ikke-eksperter konkrete statistiske analyseresultater og hvilke konklusioner, der kan drages på basis af disse.

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at: 

 • Præsentere og formidle både analyser og beslutningsgrundlag med hensyn til erhvervsøkonomiske og dataanalytiske problemstillinger
 • Præsentere og formidle problemstillinger, analyser og løsningsforslag på en måde, der understøtter en potentiel implementering.
 • Kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede erhvervsøkonomiske og dataanalytiske situationer.
 • Kunne agere på selvstændig og kvalificeret vis i forbindelse med erhvervsøkonomiske og dataanalytiske spørgsmål.
 • Kunne vedligeholde og udbygge sin viden inden for fagområdet efter afsluttet studium.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18.

Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForretningsanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Der må medbringes kopi af det afleverede projekt, samt en præsentation, i digitalt eller trykt format, til eksaminationen.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Camilla Graff
Tlf.: 9940 2760
Mail: camillag@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelBusiness Analysis
ModulkodeHD1_S3_M1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD 1. del
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet