Modul 6: Erhvervsøkonomisk metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Erhvervsøkonomisk metode har som formål at udvikle den studerendes metodebevidsthed ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger.

De centrale temaer er:

 • Valg af synsvinkel(paradigme) og konsekvenser for frembringelse af viden Fra en praktisk problemstilling til konkrete undersøgelsesspørgsmål
 • Anvendelse af teori ved problemidentifikation og problemløsning i relation til problemstillinger i praksis Den integrative metode som et led i vidensproduktionsprocessen
 • Operationalisering og udarbejdelse af undersøgelsesdesign med angivelse af datakilder baseret på kvalitative og/eller kvantitative dataindsamlingsmetoder
 • Valg af undersøgelsesdesign og herunder valg af dataindsamlings- og databehandlingsmetoder Vurdering af validitet og reliabilitet ved de foreslåede undersøgelser
 • Præsentation og argumentation for den valgte metode og det valgte undersøgelsesdesign
 • Opbygning af begrebsfundament i forhold til problemformuleringen og undersøgelsesspørgsmål og afklaring af etiske spørgsmål 

Læringsmål

Viden

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Have opnået viden om, hvordan teorier, modeller og teknikker fra de øvrige disciplinorienterede fag kan eller bør spille sammen med den valgte metode.
 • Have opnået en forståelse for de mest udbredte metoder, der kan benyttes ved indsamling, bearbejdning og sammenfatning af data og informationer.

Færdigheder

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • Med udgangspunkt i et eller flere konkrete erhvervsøkonomiske problemer skal den studerende kunne designe og argumentere for en videnskabelsesproces, der tager udgangspunkt i en problemformulering, relevante rammefaktorer og undersøgelsesspørgsmål der eventuelt kan danne grundlag for det afsluttende projekt på HD 1. del.
 • kunne beskrive og forklare valg af videnskabsteoretisk tilgang (paradigme), herunder kunne udvælge og argumentere for relevant teori og metode, der kan bidrage til løsningen af det eller de beskrevne erhvervsøkonomiske problemer,
 • kunne definere og operationalisere de relevante begreber, der indgår i problemformuleringen, undersøgelsesspørgsmål og valgt teori,
 • være i stand til at vurdere vidensproduktionens samlede kvalitet, herunder data og resultaters reliabilitet og validitet og processens etiske aspekter

Kompetencer

Ved modulets afslutning forventes den studerende at:

 • være i stand til at vælge og argumentere for et relevant undersøgelsesdesign, herunder kunne argumentere for valg af kvalitative og/eller kvantitative teknikker til dataindsamling, dataanalyse og datatolkning
 • kunne identificere og udvikle praksisnære problemstillinger, via systematiske arbejdsmetoder, der afspejler fagområdets praksis.
 • kunne identificere egne muligheder for fortsat faglig udvikling.

Undervisningsform

Modulet indeholder forelæsninger og opgaveløsning og foregår på dansk

Omfang og forventet arbejdsindsats

Der undervises 1 – 2 gange pr. måned fra kl. 9 - 18.

Det kræver en betydelig forberedelsesindsats i form af læsning af pensum og opgaveløsning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsøkonomisk metode
Prøveform
Skriftlig
Nærmere detaljer om formkrav, aflevering, eksamen mm. gøres tilgængeligt i modulets Moodle-rum.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

STUDIESEKRETÆR (ved praktiske spørgsmål)

Julie Christiansen
Tlf.: 9940 8993 
Mail: julie@business.aau.dk

KOORDINATOR (ved faglige spørgsmål)

Ekstern lektor Jens Thøgersen  
Mail: jeth@business.aau.dk

Fakta om modulet

Engelsk titelModule 6: Methodology within Business Economics
ModulkodeHD1_M6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedAnden placering
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerHD 1. del
StudienævnStudienævn for MBA og HD
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet