Fabrikation og karakterisering af nanostrukturerede materialer - Nanoteknologiske målemetoder (P1)

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i P0 projektet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

For at kunne sammenkæde strukturen med de resulterende egenskaber af nanostrukturerede materialer er det vigtigt at kunne karakterisere begge dele. Derfor får de studerende gennem en række eksperimenter kendskab til forskellige eksperimentelle teknikker til karakterisering af nanostrukturer. Resultaterne fra de enkelte eksperimenter analyseres efterfølgende og sammenholdes med den relevante teori. Hver gruppe vælger derefter, hvilket af eksperimenterne de primært vil fokusere på gennem projektforløbet.

Læringsmål

Viden

• Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte be-greber samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og/eller modeller

Færdigheder

• Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for pro-blembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner un-der inddragelse af relevante sammenhænge
• Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling
• Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af i forbindelse med projektarbejdet indhentet information
• Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstil-ling
• Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en strukture-ret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk og mundtligt
• Skal kunne analysere egen læreproces
• Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet

Kompetencer

• Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
• Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
• Skal kunne anvende projektarbejde som studieform
• Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen
• Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede meto-der/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lig-nende faglig karakter

Undervisningsform

Projektarbejde (baseret på laboratorieforsøg) med vejledning og suppleret med forelæsninger, der introducerer de studerende til de relevante målemetoder og begreber, der bruges i forbindelse med eksperimenterne i laboratorierne.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 10 ECTS svarende til  300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFabrikation og karakterisering af nanostrukturerede materialer - Nanoteknologiske målemetoder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Gruppeeksamen baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFabrication and Characterisation of Nanostructured Materials - Characterisation Methods in Nanotechnology
ModulkodeF-NAN-B1-2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (fysik og teknologi)
StudienævnStudienævn for Mekanik og Fysik
InstitutInstitut for Materialer og Produktion
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet