Dynamiske elektroniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende skal gennem teoretisk og praktisk arbejde med en udvalgt problemstilling tilegne sig viden inden for det elektronikrelaterede ingeniørmæssige fagområde. De studerende skal, ved brug af relevante metoder, beskrive og dokumentere en problemstilling samt redegøre for relevante samfundsmæssige sammenhænge. Problemstillingen analyseres gennem nedbrydning i delproblemer med henblik på at formulere en teknisk problemstilling, der kan løses ved brug af elektroniske systemer, i en kontinuert vekselvirkning med omgivelserne. I forhold til 1. semester fokuseres der på dette semester i højere grad på de dynamiske og kontinuerte/analoge aspekter af de elektroniske systemer, ligesom systemernes omverden inddrages mere ekstensivt end før. Centrale elementer indbefatter således tilbagekoblede systemer, dynamiske systemmodeller og analog elektronik.

Læringsmål

Viden

 • have opnået erfaring med teorier og metoder til beregning og simulering af lineære elektroniske kredsløb, lineære elektromekaniske systemer, og/eller andre lineære systemer
 • have opnået indsigt i basal tilbagekoblingsteori og dennes anvendelse indenfor elektroniske og dynamiske systemer
 • have kendskab til modeller for simple elektroniske komponenter, herunder den ikke-ideelle operationsforstærker
 • have kendskab til komponenttolerancer og støj i elektroniske komponenter, herunder statistiske modeller for dette
 • have kendskab til Nyquist-Shannon sampling-teoremet og aliasering
 • have kendskab til grundlæggende realtidsprogrammering på realtidsoperativsystemer, fx FreeRTOS
 • udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres og argumentere for projektets teori og metode; herunder både valg og fravalg

Færdigheder

 • kunne anvende modeller for almindelige elektroniske komponenter til beregninger på kredsløb hvor disse indgår
 • være i stand til at identificere, analysere og formulere problemstillinger inden for fagområdet ved brug af kontekstuelle og tekniske analysemetoder
 • være i stand til, på baggrund af ovenstående, at kunne opstille en kravspecifikation og med udgangspunkt heri kunne teste det færdige system og afgøre om kravspecifikationen er overholdt
 • være i stand til at simulere og designe simple analoge kredsløb, således at bestemte, ønskede egenskaber opnås, f.eks. specifikke overføringsfunktioner eller amplitude/fase-karakteristikker
 • være i stand til at måle og karakterisere elektriske kredsløb, herunder inddrage betydningen af ikke-ideelle måleinstrumenter i dokumentationen, herunder måleusikkerheder og reproducerbarhed af måledata
 • kunne designe og implementere basale analoge kredsløb og dokumentere at disse virker efter hensigten
 • kunne formidle viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport
 • være i stand til at opstille relevante krav til interfacekredsløb mellem analoge og digitale delsystemer, således at aliasering undgås
 • være i stand til at programmere realtidsmåling og –styring vha fx et realtidsoperativsystem
 • kunne analysere og modellere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra tidligere
 • være i stand til at analysere en teknisk-naturvidenskabelig problemstilling under hensynstagen til teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge, og kunne vurdere de teknologiske og samfundsmæssige konsekvenser af foreslåede problemløsninger

Kompetencer

 • implementere elektroniske systemer til opsamling, behandling og visualisering af data fra fysiske processer, samt vurdere og bedømme disse data
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori et dynamisk elektronisk system indgår som et centralt element … at modellerne kan anvendes i design, implementering og test af et samlet system der skal leve op til givne krav
 • kunne generalisere og perspektivere erfaringerne med projektplanlægning og samarbejde med henblik på det videre studieforløb

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamiske elektroniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamic Electronic Systems
ModulkodeESNESDB2P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (elektronik og systemdesign)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design