Dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have forståelse for dynamiske og levetidsbetingede sammenhænge i et sammensat maskinsystem.
 • Skal have viden om beregningsmetoder for statisk ubestemte konstruktioner.
 • Skal have viden om elementmetodens (FEM, The Finite Element Metod) grundlæggende begreber, ligninger og løsningsmetoder.
 • Skal kunne forstå og reflektere over foranstående teorier, metoder og praksis.
 • Skal kunne redegøre for sammenhænge mellem dynamiske påvirkninger og levetiden på et strukturelement.
 • Skal have viden om Palmgren-Miners delskadeshypotese.

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende elementmetodeberegninger til vurdering af svejste detaljers udmattelsesstyrke/udmattelseslevetid.
 • Skal kunne analysere et dynamisk påvirket sammensat maskinsystem.
 • Skal kunne redegøre for anvendelse af modulets metoder i forhold til maskinkonstruktion og styrkeberegning.
 • Skal kunne opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt og mundtligt på en sammenhængende måde, herunder sammenhængen mellem problemformuleringen, projektets udførelse og de væsentligste konklusioner.
 • Begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen.

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge vedrørende dimensionering af dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer og svejste konstruktionsdele samt anvendelse af FEM.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang vedrørende dimensionering af dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer og svejste konstruktionsdele samt anvendelse af FEM.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og, i tilknytning til professionen, udvikle egen viden og færdigheder vedrørende dimensionering af dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer og svejste konstruktionsdele samt anvendelse af FEM.
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Identificere egne læringsbehov for fortsat udvikling og læring indenfor fagområdet.

Undervisningsform

Modulet gennemføres som projektarbejde i grupper med maksimalt 6 medlemmer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamically Loaded Machinery
ModulkodeE-MT-D5-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet