Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Læringsmål

Viden

 • et udvalgt emne inden for mindst et af tyskstudiets fagområder
 • det eller de valgte emner(s) kontekst på omfattende niveau

Færdigheder

 • sikker problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning, herunder i valg af ana­lyse­metoder og centrale teorier
 • videnskabelige analysemetoder og centrale teorier inden for det eller de valgte emne(r)
 • at fremstille sine resultater i en velargumenteret, velformuleret og sprog­ligt passende og korrekt skriftlig form
 • mundtligt at præsentere og diskutere videnskabelige problemstillinger på et nuanceret og kommunikativt velfungerende tysk.

Kompetencer

 • at strukturere egen læring i relation til en given opgave
 • og indenfor problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af faglige og/eller tværfaglige problemkomplekser
 • faglig kommunikation og formidling
 • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

   

Undervisningsform

 • forelæsninger
 • klasseundervisning
 • projektarbejde
 • workshops
 • opgaveløsning (individuelt og i grupper)
 • lærerfeedback
 • faglig refleksion
 • porteføljearbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport på tysk. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles ansvar.
Sidetal: Projektrapporten skal være på mindst 15 sider og højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelt udarbejdede opgaver.
Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider (indgår ikke i de for bachelorprojektet fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende). Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.
Normeret prøvetid: Prøvetiden er normeret til 20 minutter pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og karaktergivning, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBATYSK201616
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet