Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet - Valgmodul B

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige beskæftigelsesmæssige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til arbejdsmarkedet og samarbejdet med offentlige og private aktører herunder virksomheder.

Læringsmål

Viden

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder på individ- og gruppeniveau i arbejdet med beskæftigelsesindsatsen herunder viden om samspil med virksomheder og øvrige samarbejdsparter
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af beskæftigelsesindsatsen
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af socialt arbejde.

Færdigheder

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde inden for beskæftigelsesområdet og reflektere over centrale dilemmaer
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til beskæftigelsesindsatsens målgrupper
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Formidle sociale problemstillinger knyttet til ledighed, fastholdelse eller manglende forsørgelse i skriftlig form

Kompetencer

 • Foretage faglige prioriteringer i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at løse borgernes/borgernes sociale eller beskæftigelsesmæssige problemer
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Undervisningsform

Modulet er placeret på 6. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved videreudvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet videreudvikler de studerende deres evner til at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på, at de studerede kan samarbejde i grupper om på dybdegående vis at analysere og udføre socialt arbejde og sociale problemstillinger, således at de bliver i stand til at foretage og kritisk reflektere over faglige prioriteringer og vurderinger i komplekse arbejdssituationer og kontekster. Der lægges vægt på fordybelse og at de studerende udvikler deres kompetencer til professionsudøvelse i retningen af øget kompleksitet med afsæt i forskellige former for viden, herunder forskningsbaseret viden. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

På modulet anvender og udvikler de studerende deres generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer som et led i at udvikle deres kompetencer i relation til professionsudøvelsen. De studerende anvender selvstændigt AAUs digitale teknologier samt udforsker selvstændigt andre relevante digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion. De studerende opnår yderligere indsigt i, hvordan digitale teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion bruges i relation til socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, og udvikler dermed deres professionsspecifikke digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer.

Modulet bygger ovenpå 4. og 5. semester herunder praktikken og er forberedende til 7. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde på beskæftigelsesområdet - Valgmodul B
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work and Employment-related Issues - Elective Module B
ModulkodeBASRG202311B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet