Socialretligt laboratorium - Valgmodul E

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets formål er, at den studerende trænes i at anvende juridisk metode og yde socialretlig rådgivning samt vurdere retssikkerhedsmæssige problemstillinger og analysere myndigheders retsanvendelse. Modulet fokuserer bl.a. på socialrådgiverens rolle i interesseorganisationer, som konsulenter, samt på andre interessenter, som ønsker at se lovgivningen fra borgerperspektivet og hvor funktionen som rådgiver, interessevaretager og partsrepræsentant er central.

Læringsmål

Viden

 • Forvaltnings- og socialforvaltningsretlige regler og grundlæggende principper
 • Den sociale lovgivning med tilstødende retsområder
 • Juridisk metode og retssikkerhed
 • Kildesøgning og brug af offentlige databaser
 • Tilsyn med myndighederne og muligheder for klagebehandling
 • Socialrådgiverens funktioner og roller i interesseorganisationer
 • Forhandlingsteknik og mediation

 

Færdigheder

 • Anvende juridisk metode til ved subsumption at afgøre retsfølgen af et givet faktum
 • Kunne rådgive og vejlede om den sociale lovgivning og borgerens retsstilling
 • Formidle og begrunde retlige problemstillinger, løsninger og afgørelser til borgere, myndigheder og andre samarbejdspartnere juridisk korrekt i både skrift og tale
 • Gennemføre og vurdere undersøgelser i krydsfeltet mellem socialt arbejde og jura
 • Analysere konkrete myndigheders retsanvendelse på det sociale område.

Kompetencer

 • Kunne strukturere og præsentere et retsområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af juridisk terminologi.
 • Vurdere om afgørelser om tildeling og udmåling af sociale ydelser og foranstaltninger er er i overensstemmelse med gældende ret, herunder om myndighedernes sagsbehandling er mangelfuld
 • Forholde sig kritisk til såvel gældende ret som implementeringen heraf.

Undervisningsform

Modulet er placeret på 6. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved videreudvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet videreudvikler de studerende deres evner til at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på, at de studerede kan samarbejde i grupper om på dybdegående vis at analysere og udføre socialt arbejde og sociale problemstillinger, således at de bliver i stand til at foretage og kritisk reflektere over faglige prioriteringer og vurderinger i komplekse arbejdssituationer og kontekster. Der lægges vægt på fordybelse og at de studerende udvikler deres kompetencer til professionsudøvelse i retningen af øget kompleksitet med afsæt i forskellige former for viden, herunder forskningsbaseret viden. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

På modulet anvender og udvikler de studerende deres generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer som et led i at udvikle deres kompetencer i relation til professionsudøvelsen. De studerende anvender selvstændigt AAUs digitale teknologier samt udforsker selvstændigt andre relevante digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og –produktion. De studerende opnår yderligere indsigt i, hvordan digitale teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion bruges i relation til det socialretlige arbejde i socialrådgivning og socialt arbejde, og udvikler dermed deres professionsspecifikke digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer.

Modulet bygger ovenpå 4. og 5. semester herunder praktikken og er forberedende til 7. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialretligt laboratorium - Valgmodul E
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Law Laboratory - Elective Module E
ModulkodeBASRG202210E
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet