Praktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes vidensgrundlag i en konkret professionssammenhæng. Praktikforløbet tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

 

Læringsmål

Viden

 • Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for praktikinstitutionen
 • Sociale problemer og livsbetingelser for praktikinstitutionens målgruppe
 • Praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Praktikinstitutionens indsatser, metoder og redskaber
 • Tværprofessionelt samarbejde som det udfolder sig i praktikinstitutionen

Færdigheder

 • Kommunikere professionelt herunder tilrettelægge, gennemføre og evaluere samtaler.
 • Gennemføre en helhedsorienteret undersøgelse af en konkret social problemstilling og på den baggrund udarbejde en socialfaglig vurdering.
 • Anvende juridisk metode ift. konkrete problemstillinger
 • Etablere relationer og indgå i samarbejdsprocesser med borgere og samarbejdspartnere.
 • Formidle faglige problemstillinger og løsninger såvel mundtlig som skriftlig til samarbejdsparter og borgere
 • Indgå i drøftelser af praktikinstitutionens opfølgninger og evalueringer med henblik på kvalificering og udvikling af arbejdet

Kompetencer

 • Selvstændig opgaveløsning inden for praktikinstitutionens rammer med anvendelse af relevante metoder og redskaber
 • Etablere kontakt og indgå i relationer med borgere samt arbejde metodisk og systematisk inden for praktikinstitutionens rammer
 • Reflektere over og arbejde på grundlag af praktikinstitutionens værdigrundlag
 • Identificere egne faglige og personlige forudsætninger og egne læringsbehov i tilknytning til professionen

Undervisningsform

Modulet er placeret på 4. eller 5. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og opnår problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer til selvstændigt at arbejde med komplekse problemstillinger i relation til professionsudøvelsen.

På modulet opnår de studerende kompleks viden om og selvstændige evner til at kunne arbejde problemorienteret med problemstillinger og egen læring i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på at de studerende kan reflektere dybdegående over egne faglige og personlige forudsætninger for og behov for læring i professionsudøvelsen. Dette sker i tæt samspil med, at de gradvistog individuelt opøver og bliver i stand til selvstændigt at varetage opgaveløsninger inden for rammerne af praktikinstitutionen og relation til borgernes problemstillinger. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet overfører de studerende generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer samt begyndende indsigt i professionsspecifikke digitale kompetencer til det professionsrettede praktikforløb. På modulet opnår de studerende professionsspecifikke digitale brugerkompetencer. De studerende lærer at bruge og forholde sig fagligt kritisk refleksivt til digitale teknologier i socialrådgivning og socialt arbejde med afsæt i den teknologiske udvikling og værktøjer på praktikstedet og inden for et professionsfelt. Dette involverer fx fag- og journalsystemer, databaser og portaler, samt teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion samt hvad disse implicerer af socialfaglige, etiske og retssikkerhedsmæssige muligheder og problemstillinger. Erfaringen med at bruge professionsspecifikke digitale teknologier giver et problembaseret afsæt for læring og videre udvikling af digitale skaber- og kritisk refleksive kompetencer til at understøtte og udvikle professionen med fokus på professionsetik og lovgivning.

Modulet bygger ovenpå 1.-3. semester, men er kendetegnet ved at de studerende nu udvikler selvstændige kompetencer til at løse opgaver og problemstillinger i relation til professionen og inden for rammerne af en konkret institution.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Den studerende har fuld mødepligt i hele praktikperioden. På et fremsendt dokument skal praktik-vejleder dokumentere, at den studerende har opfyldt mødepligten. Dette dokument skal den studerende medbringe til den mundtlige prøve.

Den studerendes ugentlige praktiktid svarer til fuld tid på det pågældende praksissted (typisk 37 timer ugentligt).

Har en studerende været fraværende i mere end 12 arbejdsdage af den samlede praktiktid, kan den studerende forvente, at uddannelsesinstitutionen i samarbejde med praktikstedet vurderer, om den studerendes fravær har et omfang, der gør, at grundlaget for afslutningsprøven for praktikmodulet ikke kan opfyldes, og kan træffe beslutning om, at den studerende ikke kan deltage i prøven. Hvis fraværet skyldes sygdom og-/eller anden hindring, der kan sidestilles med sygdom (lægeerklæring skal fremsendes), kan der tillades forlængelse af praktikken, hvis praktikstedet er enig heri.

Studerende kan ikke afholde ferie eller orlov i praktiksemestret. Praktikanter i Danmark har fri på helligdage og følger i øvrigt praktikinstitutionens regler vedrørende frihed på Grundlovsdag og 1. maj.

Inden for de første 3 uger af praktikperioden kan det tillades, at en studerende skifter praktikinstitution, hvis Socialrådgiveruddannelsen finder det hensigtsmæssigt og det er praktisk muligt. Vurdering og afgørelse træffes af praktikleder.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraktik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Det geografiske område dækker et stort område, hvorfor den studerende må påregne en praktikplacering, der indebærer en lang afstand i forhold til uddannelsesinstitutionen. Al kontakt til praktikinstitutionerne og fordeling af praktikpladser sker gennem uddannelsesinstitutionen. Praktikpladserne fordeles gennem et praktikfordelingssystem (jf. praktikhåndbogen). 

Der kan tages særlige hensyn til studerende med særlige behov i fordelingen.

Den studerende har som ved øvrige moduleksamener 3 eksamensforsøg.

Praktikken afvikles i et samarbejde mellem socialrådgiveruddannelsen, praktikinstitutioner samt de studerende.

Opgave- og ansvarsfordelingen er:

Praktikinstitutionen

 • Praktikinstitutionen udarbejder i samråd med socialrådgiveruddannelsen en beskrivelse af praktikstedet og det enkelte praktiktilbud. Beskrivelsen skal godkendes af uddannelsen.
 • Praktikinstitutionen er ansvarlig for, at den studerende for mulighed for at arbejde med opgaver gennem praktikken, som bevirker, at praktikforløbet kan leve op til målene for
 • praktikken.
 • Praktikinstitutionens ledelse har det overordnede ansvar for praktikforløbet og stiller en ansvarlig praktikvejleder til rådighed.
 • Den ansvarlige praktikvejleder skal være en fagligt kvalificeret medarbejder med erfaring fra socialt arbejde, som ville kunne varetages af socialrådgiver/socialformidler/social workers.

Praktikvejlederen

 • Er bindeled til Socialrådgiveruddannelsen og ansvarlig for, at den studerende har adgang til socialrådgiverfaglig vejledning og supervision.
 • Skal i samarbejde med praktikanten udarbejde en individuel praktikplan, der tilgodeser praktikkens læringsmål og er støttende i processen med at gøre praktikplanen til et styringsredskab for den studerende.
 • Medvirker ved statusmødet.
 • Er ansvarlig for at registrere den studerendes fravær.
 • Kontakter underviser fra Socialrådgiveruddannelsen ved problemer i praktikforløbet.

Socialrådgiveruddannelsen

 • Yder information om gældende regler til praktikinstitutionen.
 • Udpeger en socialrådgiveruddannet eller socialformidleruddannet underviser, som følger den enkelte studerende og yder vejledning til praktikant og praktikvejleder efter aftale.
 • Underviser godkender praktikplanen, er mødeleder og referent ved statusmødet og forestår den mundtlige afprøvning af praktikken.
 • Socialrådgiveruddannelsen afholder forskellige aktiviteter for praktikvejlederne med udgangspunkt i praktikvejlederens rolle som praktikvejleder.
 • I tilfælde, hvor praktikvejlederen ikke er socialrådgiver/socialformidler/social worker bidrager uddannelsen med socialrådgiverfaglig vejledning til enten praktikvejleder eller studerende.

Hvis den studerende har faglige vanskeligheder, kan praktikvejlederen beder Socialrådgiveruddannelsens underviser om særlig bistand med henblik på at supplere, justere eller ændre den individuelle praktikplan for at støtte den studerendes faglige og personlige udvikling af teoretisk og praksisbaseret professionel kompetence. Der kan indgås aftale om, at der tilbydes særlig støtte til den studerende i den resterende del af praktikken. Der kan herunder aftales at den studerende skal udarbejde supplerende skriftelige opgaver udvalgt af AAU-underviseren i samarbejde med praktikvejlederen.

Praktikanten

 • Skal udarbejde en individuel praktikplan, der tilgodeser praktikkens mål. Praktikplanen skal godkendes af underviseren.
 • Skal medvirke og udarbejde en dagsorden til statusmødet på baggrund af den individuelle praktikplan.
 • Har mødepligt og tavshedspligt. Tavshedspligten vedvarer efter praktikkens ophør.
 • Skal kontakte underviser, hvis der opstår problemer i praktikforløbet.
 • Skal udarbejde to skriftlige opgaver inden den mundtlige afprøvning af praktikken.

Praktikplan, statusmøde og skriftlige opgaver

(For yderligere uddybning henvises til praktikhåndbogen)

For de første uger af praktikken udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvej-lederen en praktikplan, der beskriver, hvordan praktikanten forventer at arbejde med læringsmålene i praktikperioden. Praktikplanen tager udgangspunkt i læringsmålene for praktikken og skal være et styringsredskab for den studerende. Praktikplanen skal godkendes af underviseren. Praktikplanen og dokumentation for dens godkendelse indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve.

I den sidste halvdel praktikforløbet foretager praktikant, praktikvejleder og underviser en status.  Statusmødet er konsulterende for praktikvejleder og studerende i forhold til, hvorvidt den studerende er i den forventede progression fra det observerende over det deltagende til det selvstændigt udøvende niveau med henblik på at kunne indfri praktikkens læringsmål ved praktikkens afslutning. Referatet fra statusmødet indgår i eksaminationsgrundlaget ved den mundtlige prøve.

I den sidste del af praktikken udarbejder den studerende skriftlige opgaver. De skriftlige opgaver skal være med til at anskueliggøre, at der undervejs i praktikken er arbejdet frem mod at kunne indfri de samlede læringsmål for praktikken. Praktikvejleder har ret til at gennemlæse opgaverne med det formål at sikre sig, at oplysninger er tilstrækkeligt anonymiseret. Praktikvejleder har ikke ansvar for de skriftlige opgavers udarbejdelse. De skriftlige opgaver indgår som eksaminations- og bedømmelsesgrundlag i den mundtlige prøve.

Hvis der opstår uoverensstemmelser mellem den studerende og praktikinstitutionen, er praktikvejleder og/eller AAU-underviseren ansvarlige for, at problemet drøftes med den studerende med henblik på en løsning. Kan der ikke opnås enighed mellem parterne om en løsning af uoverensstemmelsen, inddrages praktikinstitutionens og Socialrådgiveruddannelsens ledelse. Et praktikforløb kan ikke bringes til ophør før Socialrådgiveruddannelsen har været inddraget i forløbet.

Fakta om modulet

Engelsk titelInternship
ModulkodeBASRG202207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulet kan læses på 4. og/eller 5. semester
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet