Socialt arbejdes organisering og praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på den politiske og økonomiske organisering af socialt arbejde og betydningen heraf for professionsudøvelsen. Der inddrages forskellige typer af offentlige, private og frivillige organisationer. Modulet er praktikforberedende og lægger vægt på socialrådgiverens funktioner og roller i organisationen, herunder myndighedsrollen.

 

Læringsmål

Viden

 • Teoretisk og empirisk viden om den politiske og administrative opbygning af organisationer og deres virke
 • Politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammer for styring og udøvelse af socialt arbejde
 • Sammenhæng mellem effekt, kvalitet og pris i socialfaglige indsatser
 • Socialrådgiverens funktioner og roller i forskellige organisationer
 • Magtforhold i socialt arbejde

Færdigheder

 • Analysere politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammers betydning for socialrådgiverens funktion og rolle
 • Analysere politiske, retlige, økonomiske og organisatoriske rammers betydning for socialfaglige vurderinger og beslutninger
 • Analysere rammernes betydning for borgerinddragelse samt samarbejde indenfor og mellem organisationer
 • Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Identificere og reflektere over etiske problemstillinger
 • Reflektere over håndtering af modsætningsfyldte krav og forventninger fra ledelse, borgere og samarbejdsparter
 • Reflektere over håndtering af krydspres og dilemmaer i rollen som myndighedsudøver

Undervisningsform

Modulet er placeret på 3. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved udvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer.

På modulet udvikler de studerende deres viden om og evner til at kunne arbejde problemorienteret med autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på at relatere modulets indhold og læringsmål til fordybelse i, analyse og refleksion over komplekse autentiske problemer på professionsfeltet og i dets kontekst gennem brug af cases, øvelser, praksisnær undervisning m.m., hvor de studerende arbejder selvstændigt individuelt og/eller i grupper. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer i relation til professionsudøvelsen, og at de studerende gennem problemorienteret samarbejde i grupper kan udvikle egne kompetencer i relation til at kunne indgå i praktikken. Dette indebærer en dybere forståelse for socialrådgiverens funktioner, rolle og professionsetik, herunder at kunne indgå i og reflektere over komplekse opgaver i en kontekst præget af modsætningsfyldte krav, forventninger og krydspres.

På modulet opnår de studerende generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer gennem uddannelsens aktiviteter og opgaver. De studerende lærer at bruge AAUs digitale teknologier samt andre digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i studie- og projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion. De studerende introduceres til, hvordan digitale teknologier præger socialt arbejdes rammer (politik, ret, økonomi), organisering (herunder ledelse) og praksis i relation til socialfaglige vurderinger, beslutninger og inddragelse af borgere, så de forberedes på rammerne for og betydningen af professionsspecifikke digitale kompetencer De studerende opnår begyndende kritisk refleksive kompetencer i forhold til digitalisering i socialt arbejdes organisering.

Modulet indgår i den samlede opbygning af grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden praktikken.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejdes organisering og praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganisation and Practice of Social Work
ModulkodeBASRG202206
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet