Tværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Semesterets forskellige forløb henviser til beskrivelser og læringsmål for modulerne i den fælles studieordning: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis: Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Sociale problemer og socialt arbejdes praksis: Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Der introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

 • Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik 
 • Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning 
 • Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv
 • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
 • Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer 
 • Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
 • Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
 • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller 

Færdigheder

 • Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis 
 • Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde
 • Identificere og afgrænse et socialt problem
 • Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager 
 • Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis 

Kompetencer

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring (M1/M2)
 • Indgå i gruppesamarbejde (M1/M2)

Undervisningsform

Tværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb er placeret på 1. semester, hvor de studerende på forskellig vis introduceres til problembaseret læring og derved opnår begyndende problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer.

Tværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb introducerer de studerende til problemorienteret arbejde med autentiske problemstillinger i socialt arbejde og i relation til sociale problemer herunder konteksten for disse. Pædagogisk er der fokus på det problemorienterede projektarbejde, hvor de studerende arbejder eksemplarisk med en selvvalgt og professionsrelevant problemstilling inden for rammerne af modulets formål og læringsmål. Det problemorienterede projektarbejder indebærer et praksisnært element, hvor de studerende introduceres til socialrådgivning i praksis. Gennem gruppesamarbejde blive ansporet til at reflektere over egen studiepraksis og læring. De studerende opnår således begyndende interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer, samt forståelse for vigtigheden heraf i det professionelle sociale arbejde. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

Tværfagligt praksis-  og problemorienteret kursus og projektforløb giver grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer som danner grundlag for 2. og 3. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Practice and Problem Oriented Course and Project Course: Social Work, Development, Frameworks and Practice/Social Problems and Social Work Practice
ModulkodeBASRG202023
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet