Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap - Valgmodul C

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Modulet har fokus på socialfaglige vurderinger i relation til udvalgte målgrupper og forskellige foranstaltninger og metoder samt rammerne for indsatsen. Der lægges vægt på et dybere kendskab til udvalgte målgrupper og samspillet mellem forskellige sociale problemstillinger. Derudover lægges vægt på kendskab til og samarbejde med centrale aktører inden for social- og sundhedsområdet herunder frivillige organisationer, patientforeninger og brugerorganisationer.

Læringsmål

Viden

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder i arbejdet med voksne udsatte og voksne med handicap i samspil med centrale aktører
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde på området
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden med relevans for udførelsen af socialt arbejde.

Færdigheder

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde i forhold til modulets målgrupper og reflektere over centrale dilemmaer
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder i forhold til områdets målgrupper
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Formidle sociale problemstillinger knyttet til udsathed og handicap i skriftlig/mundtlig form

Kompetencer

 • Foretage faglige prioriteringer i indsatsen med henblik på at bidrage til løsningen af borgernes/borgernes sociale problemer
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Undervisningsform

Modulet er placeret på 6. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved videreudvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet videreudvikler de studerende deres evner til at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på, at de studerede kan samarbejde i grupper om på dybdegående vis at analysere og udføre socialt arbejde og sociale problemstillinger, således at de bliver i stand til at foretage og kritisk reflektere over faglige prioriteringer og vurderinger i komplekse arbejdssituationer og kontekster. Der lægges vægt på fordybelse og at de studerende udvikler deres kompetencer til professionsudøvelse i retningen af øget kompleksitet med afsæt i forskellige former for viden, herunder forskningsbaseret viden. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

Modulet bygger ovenpå 4. og 5. semester herunder praktikken og er forberedende til 7. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap - Valgmodul C
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work with Vulnerable Adults and Adults with Disabilities - Elective Module C
ModulkodeBASRG202018
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet