Evalueringsteori

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Evaluering defineres som en systematisk retrospektiv vurdering af effekter (outcome), præstationer (output) og processer (forvaltning og beslutningsindhold samt organisering af offentlig virksomhed) i offentlig politik, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer (Vedung 1998, 2009 – hentet i Krogstrup 2016 s. 41). Valgfaget evalueringsteori har til formål at give de studerende et bredt indblik i evalueringsteori samt perspek- tiver på evalueringers anvendelse i det senmoderne samfund. Gennem kursusrækken opøves de studerendes evne til at reflektere kritisk over de forskellige evalueringsmodellers muligheder og begrænsninger samt at overføre denne viden til aktuelle sociologiske problemstillinger. Derved rustes de studerende til at bedømme og gennemføre evalueringer på et grundlæggende niveau.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
I kurset gives dels en teoretisk gennemgang af forskellige evalueringstyper og dels en introduktion til evalue- ring som anvendt forskning. Det vil sige forskning, som benytter sig af sociologiske metoder og teori, overhol- der videnskabelige relevanskriterier og anvendes i praksis. Endelig er evalueringsmodellerne tæt knyttet til modulerne i videnskabsteori.

Væsentlige omdrejningspunkter er: Evalueringsmodeller og brug af forskningsmetoder i disse samt samspillet mellem forskning, styringsprincipper og anvendelse af evalueringer i offentlige (fx socialt arbejde og undervis- ning) og private virksomheder. Evaluering som en særlig sociologisk praksis søges indkredset. For at opnå såvel en teoretisk som praktisk forståelse af de forskellige evalueringsmodeller samt deres potentielle fordele  og begrænsninger tilrettelægges valgfaget som en blanding mellem forelæsninger, dialog samt øvelser.

Endelig giver gæsteforelæsningen teoretiske og praktiske perspektiver på evalueringers anvendelse i staten og i kommunerne.

Læringsmål

Viden

  • Opnår viden indenfor valgfagets temaområde på et grundlæggende niveau

Færdigheder

  • Kan formulere, vurdere og formidle centrale problemstillinger inden for valgfagets emneom- råde
  • Kan belyse, diskutere og analysere aktuelle problemstillinger inden for den valgfagets temaramme i et sociologisk perspektiv

Kompetencer

  • På selvstændigt grundlag kan reflektere over centrale problemstillinger inden for valgfagets tema herunder konkurrerende perspektiver, metoder og anvendelsesområder.

Undervisningsform

Modulet er et teoretisk og praktisk kursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække med inddragelse af de studerende. Endvidere er der indlagt øvelser efter en del af forelæsningerne.

Der undervises på dansk.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Hvert valgfag består af 10 dobbelt forelæsninger (20 timer) og repræsenterer en samlet arbejdsindsats på 140 timer. Derudover opfordres deltagerne til at deltage i de indlagte øvelser, der har til formål at opnå en dybere forståelse af evalueringsmodellerne samt at applicere disse på konkrete problemstillinger.

Et ECTS-point svarer til 28 timers studiearbejde. Valgfagets samlede timeomfang er derfor 140 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvalueringsteori
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Reeksamen: Mundtlig med udgangspunkt i en kort skriftlig opgave.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerInformation omkring tilladte hjælpemidler fremgår af semesterbeskrivelsen
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Yderligere information og konkretisering af modulbeskrivelse vil fremgå af semesterbeskrivelsen og/eller moodle

Fakta om modulet

Engelsk titelTheory of Evaluation
ModulkodeBASOC2023_EV
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet