Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold
Der udarbejdes et bachelorprojekt individuelt eller i grupper, hvor den studerende inden for et afgrænset felt og med brug af relevante metoder og teorier analyserer udvalgte dele af aktuelle, moderne samfund. Den studerende skal i bachelorprojektet vise evnen til at udvælge passende teorier i forhold til det valgte tema og en empirisk operationalisering af problemstillingen. Den studerende skal kunne retfærdiggøre teori- og metodevalg med relevante videnskabsteoretiske overvejelser. Det forventes derudover, at den studerende kan forholde sig kritisk og refleksivt til egne teoriovervejelser og metodevalg samt at den studerende kan reflektere over den valgte arbejdsform. Bachelorprojektet skal indeholde et engelsk summary, der skal være på mindst 1 og højst 2 sider. Overvejeleser vedr. arbejdsform kan indgå i bachelorprojektets problemfelt. Såfremt den studerende udarbejder et teoretisk projekt, forventes det, at den studerende udarbejder et appendiks til bachelorprojektet, hvori der redegøres for, hvorledes den valgte problemstilling kunne belyses empirisk. Såfremt den studerende udarbejder projektet individuelt forventes det, at den studerende udarbejder et appendix til bachelorprojektet, hvori den studerende redegør for faktiske og protentielle samarbejdsrelationer i projektarbejdet.

Mål
Målet med modulet er at give den studerende mulighed for at demonstrere, videreudvikle og anvende metodiske, teoretiske og analytiske færdigheder inden for det sociologiske fagområde med særlig fokus på en selvvalgt, afgrænset sociologisk problemstilling.

Læringsmål

Viden

  • opnår indgående viden om en afgrænset sociologisk problemstilling
  • opnår dybdegående viden om et eller flere områder eller temaer i det aktuelle, moderne samfund

Færdigheder

  • kan redegøre for et tema eller en problemstilling efter eget valg og under anvendelse af relevante sociologiske teorier
  • kan diskutere de benyttede teorier i forhold til problemstilling, operationalisering og videnskabsteori
  • kan udvælge og redegøre for en empirisk operationalisering af problemstilling og for metoderne, også med henblik på de videnskabsteoretiske konsekvenser

Kompetencer

  • på selvstændigt grundlag og i samarbejde kan planlægge og gennemføre en undersøgelse, der udvælger, belyser, diskuterer og analyserer en afgrænset sociologisk problemstilling i det aktuelle, moderne samfund med inddragelse af de for problemstillingen relevante teorier og metodiske tilgange
  • på et selvstændigt grundlag kan reflektere kritisk over eget projekt i forhold til teori, metode, empiri og videnskabsteori samt evner at reflektere over den valgte arbejdsform

Undervisningsform

Modulet afvikles som projektarbejde med tilhørende vejledning.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Deltagelse i prøven bachelorprojekt forudsætter aktiv deltagelse i formidlingsaktivitet. Krav til formidlingsaktivitet uddybes i semesterbeskrivelsen. Forudsætningen er den samme for ordinær som for reeksamen og skal kun opfyldes èn gang.

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Modulet udprøves ved mundtlig eksamen pba bachelorprojekt. Der tildeles selvstændig karakter til moduler, der udprøves ved semesterprojekt. Ved eventuel reeksamen kan der udarbejdes et tillæg til bachelorprojektet.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Thesis
ModulkodeBASOC202218
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet