Surveymetodik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
En af de væsentligste forudsætninger for at kunne udføre kvantitative sociologiske undersøgelser er surveymetoden. I dette kursus undervises de studerende i alle relevante aspekter af surveymetoden. Dette gøres gennem en praktisk tilgang, der sætter de studerende i stand til selv at designe, udforme, indsamle og bearbejde data fra et spørgeskema til brug i et senere projekt eller ifm. forskellige undersøgelser, der gennemføres senere i arbejdslivet.

Kurset består af i alt 10 undervisningsgange, 4 seminarer, 1 gæsteforelæsning og 8 øvelsesgange samt en række videoer. Mere specifikt er formålet at opnå følgende læringsmål fordelt på hhv. viden, færdigheder og kompetencer.

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre
Formålet med valgfaget er at give de studerende en udvidet forståelse af surveymetoden, der ligger ud over de elementer, der introduceres til på kurserne på 4. og 5. semester i kvantitativ metode. Samtidig er valgfaget tilrettelagt sådan, at de studerende kan indsamle empiri, der kan anvendes til projektarbejdet på 5. semester.

Læringsmål

Viden

 • Opnå viden om surveymetodens historie, brug i sociologi og væsentlige danske studier, der anvender survey
 • Opnå viden om teoretiske perspektiver på surveymetoden og spørgsmålsformulering
 • Opnå viden om sampling og design af surveyundersøgelser

Færdigheder

 • Kan operationalisere sociologiske fænomener
 • Kan formulere spørgsmål til brug i survey
 • Kan vurdere forskellige aspekter af kvaliteten af et survey kritisk herunder:
 • Spørgeskemaopbygning og spørgsmålsformuleringer
 • Bias relateret til non-response, sampling-frame, svar-mode

Kompetencer

 • Kan designe en surveyundersøgelse
 • Kan opsætte spørgeskema i SurveyXact, indsamle og udtrække data herfra
 • Kan lave efterbehandling af data

Undervisningsform

Modulet er et metodekursusmodul, der afvikles som en forelæsningsrække kombineret med videoer, praktiske øvelser og seminarer.

Der undervises på dansk.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSurveymetodik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Der arbejdes gennem hele kurset i grupper af ideelt set 3-4 personer (og max 4 personer). Grupperne sammen- sættes af de studerende selv på baggrund af det de gerne vil lave et spørgeskema om. Grupperne dannes i for- bindelse med de første 2-3 undervisningsgange. Grupperne arbejder i hele perioden på en portfolio, der opsam- ler erfaringer fra de øvelser og seminarer, der har været gennem kurset.

Der udleveres spørgsmål ifm. øvelserne som indgår i portfolioen og sammenfattes ud fra den skabelon, der bliver præsenteret ved kursets start. Spørgsmålene handler om den spørgeskemaundersøgelse, der bliver udar- bejdet som en del af kurset og berører følgende tematikker: 1) design af undersøgelse og forskningsspørgsmål,
2) operationalisering af koncepter, 3) formulering af spørgsmål og kritisk forholden sig til kvaliteten af disse og
4) udarbejdelse og opsætning af spørgeskema i SurveyXact. I forbindelse med spørgsmål 4 skal de studerende angive et link til det spørgeskema, de har udarbejdet som en del af kurset.

Portfolioet må max fylde 18.000 anslag (3000 ord) for enkeltstuderende og derefter 9.000 anslag (1500 ord) pr. ekstra studerende, dog max 45.000 anslag (7500 ord).

Kurset evalueres gennem en mundtlig gruppeeksamen der tager udgangspunkt i portfolioen. I forbindelse med eksamen trækker hver studerende ligeledes et individuelt spørgsmål fra pensum, som de eksamineres i som en del af gruppeeksamen. Eksamen er 20 minutter for enkeltstuderende og derefter 10 min ekstra pr. studerende.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSurvey Methodology
ModulkodeBASOC202013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i sociologi
StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet