Køn, migration og sociale protester

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Formålet med emnespecialiseringen i Køn, Migration og Sociale Protester er, at de studerende opbygger en dybtgående viden om køns- og maskulinitetsforskning samt forskning i migration. Et gennemgående tema vil være, hvordan intersektionalitet og samspillet mellem forskellige kategorier som køn, klasse og etnicitet udgør en central tilgang til at analysere sociale relationer og identiteter såvel som samfundets sociale, politiske, kulturelle skillelinjer, udtryksformer og konfliktlinjer.

Indhold
Kurset indgår som en del af specialiseringssporet ”Sociale fællesskaber og sociale forskelle”. Kurset rummer for det første en introduktion til centrale teorier og begreber om køn, maskulinitet, intersektionalitet, migration, seksualitet og subkulturer. For det andet formidler kurset teoretisk og empirisk viden om kønsspecifikke forståelser af temaer som velfærdsstat, nationalisme, krig, magt og sociale protester. For det tredje inddrager kurset løbende diskussioner og analyser af aktuelle sociale protester som udspiller sig både på et lokalt, nationalt og globalt niveau.

Kurset kræver ingen andre forudsætninger end adgangskravet til bachelor- og kandidatuddannelsen i sociologi. Der trækkes løbende på elementære sociologiske begreber og metoder, der indgår som pensum på de obligatoriske dele af bacheloruddannelsen i sociologi. Ud over dette er der ikke andet overlap eller sammenhæng med tidligere moduler.

 

Læringsmål

Viden

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • Opnår en videregående indsigt i sociologiske problemstillinger inden for specialiseringens emneområde
  • Opnår en videregående kendskab til flere områder eller temaer inden for specialiseringens emnefelt

Færdigheder

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • Kan vurdere og belyse specialiseringens problemstillinger på et fagligt højt niveau
  • Kan beskrive og gengive centrale klassiske og nyere teorier af relevans for specialiseringen på et fagligt højt niveau
  • Kan relatere sociologien til de videnskabsteoretiske grundlagsproblemer, der er relevante for specialiseringen
  • Kan udvikle for specialiseringen relevante sociologiske forskningsdesigns
  • Kan vurdere, analysere og forholde sig kritisk til udviklingen inden for specialiseringens funktionsområde

Kompetencer

Det er målet at den studerende efter modulet:

  • Har evnen til at udvælge, belyse, diskutere og analysere problemstillinger med inddragelse af for specialiseringen relevante begrebsdannelser og teorier samt de for problemstillingen relevante metodiske tilgange

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKøn, migration og sociale protester
Prøveform
Skriftlig
Modulet evalueres ved en skriftlig prøve af 24 timers varighed. Prøverne bedømmes internt efter 7-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGender, Migration and Social Protests
ModulkodeBASOC201319B
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Sociologi og Kriminologi
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet