Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • viden om og beherskelse af relevante teorier og metoder inden for et eller flere af fagområderne:
 • historie og samfundsforhold i en eller flere udvalgt(e) region(er) i den spansktalende verden;
 • kultur og globaliseringsprocesser
 • globalisering og internationale relationer
 • spansk sprog og diskurs.

Færdigheder

 • at anvende ovennævnte fagområders videnskabelige metoder og redskaber inden for de(t) valgte fagområde(r) samt kunne relatere den opnåede viden til anvendelse i praksis at reflektere over teori, metode og praksis inden for et eller flere af ovennævnte fagområder
 • at kommunikere viden og resultater klart, nuanceret og velstruktureret
 • at identificere og afgrænse et fremtrædende problem uafhængigt og kreativt inden for et centralt felt i internationale studier, eller på tværs af flere felter
 • at analysere og vurdere relevante teorier og forståelser for internationale relationer på en måde, der indikerer parathed til studier på kandidatniveau i et central felt af internationale studier, eller på tværs af mellem flere felter
 • at organisere relevant data og forskningsmateriale på et niveau, der er adækvat til studier på kandidatniveau i et centralt felt i internationale studier, eller i skæringspunkt mellem flere felter.

Kompetencer

 • at tilrettelægge og gennemføre en videnstilegnelses- og forskningsproces med udgangspunkt i en selvstændigt valgt problemstilling
 • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller på videnskabeligt niveau.
 • At integrere individuelle og gruppeinteresser samt at reflektere over gruppens overvejelser og bekymringer mht. problematikker inden for centrale felter inden for internationale studier faglige overvejelser.
 • at foreslå unikke løsninger på problematikker mht. til det valgte tematiske område samt foreslå efterfølgende trin i en potentiel viderebehandling af afhandlingens område 
 • formidling af ideer, argumenter og forskningsresultater om et defineret emne inden for det internationale studieområde i akademisk mundtlig og skriftlig spansk, der indikerer parathed til kandidatstudiet eller i det professionelle liv.
 • at beskrive forsoningsprocesser vedrørende problemer og komplikationer i gruppeprocesser eller intellektuel at tage stilling til arbejdsprocessen i tilfælde af individuelt arbejde

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven har form af en mundtlig prøve med udgangspunkt i det skriftlige arbejde, hvad enten dette er udarbejdet individuelt eller i samarbejde med andre.

Projektrapporten/det skriftlige arbejde betragtes som gruppens fælles ansvar. Projektrapporten udgør følgelig grundlaget for eksamination og bedømmelse, og der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation.

Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation.

Resume: Der udarbejdes et resume på dansk eller engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Sidetal: Projektrapporten skal være på mindst 15 sider og må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 25 sider ved individuelt udarbejdede rapporter.

Reeksamen afholdes efter ovenstående retningslinjer med udgangspunkt i den reviderede projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project
ModulkodeBASISSPA2025
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i sprog og internationale studier, spansk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet