Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at modul 2, 'Introduktion til videnskabelig teori og metode' er bestået inden påbegyndelse af modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende omfattende viden om forskningsdesign og kvantitative metoder vedrørende såvel

indsamling af empiri som analyse af data. Det er endvidere målet at give den studerende praktiske færdigheder til

selvstændigt og i samarbejde med andre at foretage en kvantitativ undersøgelse fra start til slut på baggrund af en

selvstændigt udarbejdet samfundsvidenskabelig problemstilling. Herunder skal den studerende kunne vurdere og

diskutere forskellige metodiske tilgange i forskellige konkrete situationer og træffe valg ud fra faglige kriterier.

Igennem forelæsningsrækken gennemgås forskellige typer af forskningsdesign med fokus på kvantitative undersøgelser.

Designgennemgangen vil dog hovedsagelig være integreret i de øvrige hovedtemaer for modulet: stikprøveudtræk,

spørgeskemakonstruktion, indsamlingsmåder og analysemetoder, hvor sidstnævnte rent tidsmæssigt vil have

den største vægt.

Læringsmål

Viden

har viden om forskellige typer af forskningsdesign samt en forståelse for forskellen

mellem forskningsdesign og indsamlings- og analysemetoder

• har en omfattende viden om de metodemæssige faser i en kvantitativ samfundsvidenskabelig

undersøgelse

• har en viden om det statistiske grundlag for kvantitativ metode, herunder statistisk inferens

• har en forståelse for problematikker knyttet til kvantitative undersøgelser bredt set

samt mere specifikt vedrørende analyser og konklusioner om kausale sammenhænge

Færdigheder

formår at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige typer af undersøgelsesdesign

og metoder på baggrund af en konkret problemstilling og teoretisk grundlag

• formår at argumentere metodisk og statistisk for valg af metodikker og analysemetoder

i forbindelse med besvarelse af en konkret problemformulering og på baggrund af

et givet undersøgelsesdesign

• evner kritisk metodisk at diskutere usikkerheden ved egne og andres analyser, herunder

analysernes validitet og reliabilitet

• kan anvende de i modulet gennemgåede metodikker og analysemetoder i forskellige

konkrete situationer

• har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle analyser og resultater fra

kvantitative analyser

Kompetencer

har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger

med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet, såvel designmæssigt som

metodisk

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

  • Det forudsættes, at modulet 'Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori' er bestået inden påbegyndelse af modulet.

Prøver

Prøvens navnSamfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel prøve med intern censur
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Science Methods: Research Design, Collection and Analysis of Quantitative Data
ModulkodeBASAM20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet