Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at modul 2, 'Introduktion til videnskabelig teori og metode' er bestået inden påbegyndelse af modulet.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende dybdegående metodologiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne

arbejde med kvalitative metoder i samspil med udvalgte forskningsdesign.

I modulet bygges der videre på modul 2, Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori. I modulet er der

især fokus på det særegne ved at benytte kvalitative metoder til at belyse samfundsvidenskabelige, herunder politologiske

problemstillinger samt samspillet med udvalgte forskningsdesign, herunder case-designet og det komparative

design. Derudover vil der være fokus på det særlige ved at arbejde med kombinerede designs og metoder.

Læringsmål

Viden

har et grundigt kendskab til og dybdegående viden om forskellige kvalitative metoder

• har viden om og forståelse af, hvad et forskningsdesign er/kan være, og hvorledes

det adskiller sig fra metodevalg

• har et grundigt kendskab til og viden om forskellige typer af forskningsdesign

• har et dybdegående kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske og praktiske

forudsætninger for at anvende kvalitative metoder

• har viden om og erfaring med alle faser og elementer i en kvalitativt anlagt undersøgelse

fra undersøgelsesspørgsmål til resultatformidling

• har viden og kendskab til analyse af kvalitative data

Færdigheder

er i stand til vælge et passende design til besvarelse af en problemformulering

• har færdigheder i og praktisk erfaring med kvalitative metoders sammenhæng med

det grundlæggende forskningsdesign

• har færdigheder i at designe og gennemføre en kvalitativ undersøgelse med baggrund

i forskellige typer af interviews, dokumentarisk materiale og deltagerobservation.

• kan reflektere over forskellige kvalitetskriterier i design og metode

• har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle analyser og resultater fra

kvalitative undersøgelser

Kompetencer

har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger

med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet, såvel videnskabsteoretisk

som designmæssigt og metodisk.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, individuel prøve
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Science Methods: Research Design, Collection and Analysis of Qualitative Data
ModulkodeBASAM201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet