Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter:

 • teori vedrørende udvalgte kvantitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • teori omkring kvantitative forskningsprojekter i forskellige sammenhænge,
 • viden om typiske faser i kvantitative empiriske projekter
 • relevante begreber i kvantitative empiriske projekter (f.eks. hypotese-nulhypotese, falsificering, validitet, reliabilitet, generalisering osv.)
 • brugen og relevansen af forskellige kvantitative metoder til at indsamle data (f.eks. eksperimenter, kvasieksperimenter, spørgeskemaer, observationsoptællinger osv.)
 • etiske forhold i kvantitative projekter inklusiv ansvarlig, lovlig og kritisk reflekteret indsamling, bear-bejdning, opbevaring og deling af empirisk data herunder ved brug af digitale værktøjer 

Seminarerne med kvantitative forskningsøvelser omfatter:

 • introduktion til og øvelse i at anvende statistik i forhold til konkrete kvantitative data
 • anvendelse af viden om metode, statistik, udførelse og design af en kvantitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger og hypoteser samt færdigheder i bearbejdning af data og formidling af resultater og teori
 • praktiske erfaringer med relevant statistik og digitalt statistikprogram
 • Indføring i en eller flere specifikke kvantitative forskningsmetoder

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • kvantitativ empiri gennem hele forskningsprocessen
 • forskellige tilgange til analysen af kvantitativt materiale
 • kriterier for typisk opbygning af en kvantitativ forskningsrapport og
 • faserne i kvantitative forskningsprojekter, som f.eks. litteraturstudier, teori og hypotesetestning, indsamling af data m.m.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over og indplacere forskellige kvantitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • og praktisk erfaring med at anvende kvantitative forskningsmetoder
 • og erfaring med at vurdere og anvende relevant statistik og statistisk databehandling herunder anvendelsen af digitalt værktøj/software til behandling af statistisk data  
 • at kunne reflektere over begreber og etiske problem-stillinger i kvantitative studier, herunder ansvarlig, lovlig og kritisk reflekteret indsamling, opbevaring og deling af data igennem digitale redskaber.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige kvantitative forskningsmetoder
 • at tage ansvar for eget og eventuelt andres arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af et kvantitativt projekt
 • at kunne arbejde med en kvantitativ problemstilling og komme omkring og gennem projekts dele, f. eks. teori, hypotese, design, dataindsamling, dataanalyse og rapportformidling

Undervisningsform

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og seminarer med kvantitative forskningsøvelser, herunder øvelser i statistik. Der tilstræbes en ligelig vægtning mellem kvantitativ forskningsmetodologi og statistik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ forskningsmetodologi med statistik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75 % tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.


Syge- og re-eksamen:
Skriftlig.
Prøven er individuel.

Prøven har form af et essay.

Prøvetid: 3 timer

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Statistikprogrammer
- Andet fagligt litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative Research Methodology
ModulkodeBAPSY20224
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet