Kvalitativ forskningsmetodologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter:

 • teori vedrørende kvalitative forskningsmetoder i forhold til videnskabsteoretiske problemstillinger
 • teori omkring kvalitative forskningsmetodologier i forskellige sammenhænge
 • viden om typiske faser og relevante begreber i kvalitative undersøgelser
 • brugen og relevansen af forskellige kvalitative empiriindsamlingsmetoder
 • etiske forhold i kvalitative projekter inklusiv ansvarlig og lovlig indsamling, opbevaring og deling af empirisk materiale herunder ved brug af digitale værktøjer 

Seminarerne med kvalitative forskningsøvelser kan omfatte:

 • introduktion til og øvelse i at beherske basale kvalitative empiriindsamlings- og analysemetoder
 • anvendelse af viden om kvalitative metoder, opstilling og vurdering af problemstillinger, forberedelse af en kvalitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger samt færdigheder i bearbejdning af data og formidling af resultater og teori

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • teoretiske og metodologiske forståelser af kvalitative forskningsmetoder
 • kvalitativ empiri gennem hele forskningsprocessen
 • forskellige tilgange til analysen af kvalitativt materiale
 • opbygning af en kvalitativ forskningsrapport
 • faserne i forskningsprojekter fra den indledende designfase og til udførelse til analyse og rapportering.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over og indplacere forskellige kvalitative forskningsmetoder i forhold til videnskabsteoretiske problemstillinger
 • at vurdere kvalitative problemstillinger gennem forskningsprojektets faser med henblik på at kunne begrunde og vælge relevante metodologiske refleksioner og metodiske fremgangsmåder i forhold til problemstillingerne
 • grundlæggende praktisk erfaring med anvendelsen af kvalitative forskningsmetoder og samtaletekniske færdigheder og
 • at kunne reflektere over begreber og etiske problemstillinger i kvalitative studier samt at kunne forholde sig kritisk til centrale begreber i kvalitativ forskning som f.eks. validitet, analytisk generalisering osv.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige kvalitative forskningsmetoder
 • at reflektere over processen og egen andel i forskningsprocessen samt
 • gøre sig etiske overvejelser i forhold til den kvalitative forskningsproces, inklusiv ansvarlig og lovlig indsamling, opbevaring og deling af empirisk materiale herunder ved brug af digitale værktøjer 

Undervisningsform

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og eventuelt seminarer med kvalitative forskningsøvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvalitativ forskningsmetodologi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kurset, hvilket indebærer 75% tilstedeværelse samt indløsning af samtlige opgaver, som stilles i løbet af kurset. Disse opgaver kan bl.a. indebære aktiv deltagelse i igangværende forskningsprojekter (participant pools), som specificeres i semesterplanen.

Syge- og re-eksamen:

Skriftlig.
Prøven er individuel.
Prøven er en bunden 72 timers hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af en stillet opgaveformulering skal besvare et eller flere spørgsmål inden for fagområdet.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
Sidetal: 5-7 sider.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
- De studerendes noter
- Pensum
- Andet fagligt litteratur.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQualitative Research Methodology
ModulkodeBAPSY20222
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet