Videregående social- og personlighedspsykologi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulets temaramme ligger i forlængelse af modulerne Personlighedspsykologi samt Socialpsykologi med samfundsteori på uddannelsens 1. semester, idet den studerende i et projekt selvstændigt skal identificere og arbejde videre med en problemstilling fra et eller begge af disse områder på baggrund af en empirisk undersøgelse, der tager kvalitativ forskningsmetodologi i anvendelse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om og forståelse af

 • videnskabelige teoridannelser og forskningsresultater inden for social- og personlighedspsykologien af relevans for den valgte problemstilling
 • anvendt kvalitativ forskningsmetodologi af relevans for undersøgelsen af den valgte social- og personlighedspsykologiske problemstilling
 • videnskabsteoretiske implikationer ved den valgte teori, metodologi, metode og problemstilling.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i

 • at anvende relevant teori og metode indenfor social- og personlighedspsykologien til at formulere og vurdere en problemstilling inden for temarammen samt begrunde og anvende relevante kvalitative undersøgelsesmetoder, undersøgelsesdesign samt analyse- og fortolkningsprincipper i afrapporteringen af undersøgelsen
 • at skelne og vurdere brugbarheden af kvalitative forskningsmetodologier i forhold til den valgte problemstilling
 • at kunne bidrage til en konstruktiv feedback- og diskussionskultur med medstuderende og i samarbejde med vejlederen at reflektere metodologisk over og vurdere den valgte metodes, undersøgelsesdesigns og teoris betydning for undersøgelsen og dens resultater, og
 • at formidle social- og personlighedspsykologiske problemstillinger og kvalitative forståelser og resultater til fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til at identificere, undersøge og diskutere en kompleks social- og personlighedspsykologisk problemstilling ved brug af relevant teori, kvalitativ empiri og metodologi på en selvstændig, velargumenteret, nuanceret og kritisk måde
 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i produktivt samarbejde om gennemførelsen af en social- og personlighedspsykologisk kvalitativ undersøgelse og
 • at kunne bidrage til organiseringen af et produktivt samarbejde i tæt fællesskab med projektvejlederen
 • at kunne reflektere over egen faglig progression inden for det social- og personlighedspsykologiske fagområde samt 
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for et social- og personlighedspsykologisk læringsmiljø under anvendelse af kvalitativ forskningsmetodologi.

Undervisningsform

I tilknytning til modulet udbydes der projektvejledning, som kan suppleres med seminarundervisning.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående social- og personlighedspsykologi
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en diskussion mellem den/de studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i den af én eller flere studerende udarbejdede projektrapport.

Pensumramme: 1750 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet, hvoraf 1/3 må være genanvendt litteratur.

Sidetal: En projektrapport på:

• 15-25 sider for individuelt udarbejdede projektrapporter
• 30-50 sider for to studerende
• 45-70 sider for tre studerende
• 60-80 sider for fire studerende
• 70-90 sider for fem studerende
• 80-100 sider for seks studerende

En procesbeskrivelse vedlægges projektet som bilag.
Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr. gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe. For individuelle eksaminer er prøvetiden 30 minutter inklusiv votering og karaktergivning. Den mundtlige prøve indledes med et oplæg fra den studerende, som maksimalt forventes at vare 5 minutter pr. studerende.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Social and Personality Psychology
ModulkodeBAPSY20206
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet