Kvantitativ forskningsmetodologi med statistik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Kurset omfatter:

 • teori vedrørende udvalgte kvantitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • teori omkring kvantitative forskningsprojekter i forskellige sammenhænge,
 • viden om typiske faser i kvantitative empiriske projekter
 • relevante begreber i kvantitative empiriske projekter (f.eks. hypotese-nulhypotese, falsificering, validitet, reliabilitet, generalisering osv.)
 • brugen og relevansen af forskellige kvantitative metoder til at indsamle data (f.eks. eksperimenter, kvasieksperimenter, spørgeskemaer, observationsoptællinger osv.)
 • etiske forhold i kvantitative projekter.

Seminarerne med kvantitative forskningsøvelser omfatter:

 • introduktion til og øvelse i at anvende statistik i forhold til konkrete kvantitative data
 • anvendelse af viden om metode, statistik, udførelse og design af en kvantitativ undersøgelse, opstilling og vurdering af problemstillinger og hypoteser samt færdigheder i bearbejdning af data og formidling af resultater og teori
 • praktiske erfaringer med relevant statistik og statistikprogram
 • Indføring i en eller flere specifikke kvantitative forskningsmetoder.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af

 • kvantitativ empiri gennem hele forskningsprocessen
 • forskellige tilgange til analysen af kvantitativt materiale
 • kriterier for typisk opbygning af en kvantitativ forskningsrapport og
 • faserne i kvantitative forskningsprojekter, som f. eks. litteraturstudier, teori og hypotesetestning, indsamling af data m.m.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i

 • at reflektere over og indplacere forskellige kvantitative forskningsmetoder i forhold til de videnskabsteoretiske problemstillinger
 • og praktisk erfaring med at anvende kvantitative forskningsmetoder
 • og erfaring med at vurdere og anvende relevant statistik og statistisk databehandling
 • at kunne reflektere over begreber og etiske problemstillinger i kvantitative studier.

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at skelne imellem de teoretiske og praktiske aspekter ved forskellige kvantitative forskningsmetoder
 • at tage ansvar for eget og eventuelt andres arbejde i forbindelse med udarbejdelsen af et kvantitativt projekt
 • at kunne arbejde med en kvantitativ problemstilling og komme omkring og gennem projekts dele, f. eks. teori, hypotese, design, dataindsamling, dataanalyse og rapportformidling.

Undervisningsform

I forbindelse med modulet udbydes der et kursus med forelæsninger og seminarer med kvantitative forskningsøvelser, herunder øvelser i statistik. Der tilstræbes en ligelig vægtning mellem kvantitativ forskningsmetodologi og statistik.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKvantitativ forskningsmetodologi
Prøveform
Skriftlig
Prøven er en individuel stedprøve.
Prøven er en multiple-choice eksamen.

Prøvetid: 2 timer.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
---
Syge-/reeksamen i ”Kvantitativ forskningsmetodologi”

Prøven har form af et essay.

Prøvetid: 3 timer.
Pensumramme: 500 sider obligatorisk litteratur.
---
Prøven skal dokumentere, at modulets mål er indfriede. Ved bedømmelsen af
prøvepræstationen vil der med henblik på opnåelse af karakteren 12 blive lagt vægt på, at den studerende demonstrerer en udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Besvarelsen bedømmes af eksaminator
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelQuantitative Research Methodology
ModulkodeBAPSY201610
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
4. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet