Problembaseret læring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter en introduktion til problembaseret læring og projektarbejde, herunder problemformulering, akademisk skriftlig fremstilling, informationssøgning og –behandling, vejledning og gruppearbejde

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om

 • teoretiske tilgange til problembaseret læring
 • metodologiske refleksioner forbundet med en videnskabelig undersøgelse af en problemstilling teoretisk og empirisk, fx i form af undersøgelsesdesign
 • sammenhængen mellem valget af fænomen/problemstilling, forskningsspørgsmål, erkendelsesinteresse, forskningsformål (beskrive, forstå, forklare, forudsige osv.), metode og evt. forskningsparadigme, samt disse valgs betydning for undersøgelsens resultater
 • samarbejdsmæssige og processuelle muligheder og udfordringer ved projekt- og gruppearbejdet
 • planlægning af projektforløb, akademisk skrivning og formalia
 • forventninger til rollen som universitetsstuderende på et PBL-universitet, til projektgruppen samt til vejledersamarbejdet

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at identificere og formulere en relevant problemstilling inden for det samfunds- og humanvidenskabelige område
 • at beskrive og begrunde metodevalg med henblik på det valgte problem
 • at indsamle og anvende relevant viden eller empiri i forhold til undersøgelsen af det valgte problem
 • at formulere og reflektere over udfordringer og muligheder ved problembaserede læringsforløb individuelt og i gruppesammenhæng, bl.a. i form af projektprocesbeskrivelse
 • at formidle et bredt kendskab til problembaseret læring som (sam-)arbejdsform og videnskabelig undersøgelsesmetode til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at anvende ovenstående viden og færdigheder til at indgå i fagligt samarbejde om undersøgelsen af komplekse problemstillinger ved hjælp af den problemorienterede og projektorganiserede tilgang på en selvstændig, professionel og selvrefleksiv måde
 • at tilrettelægge og gennemføre et problembaseret projektforløb i studie- og arbejdssammenhænge på en metodologisk reflekteret måde
 • at identificere egne læringsbehov og selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling som lærende på et PBL-universitet.

 

Undervisningsform

Modulet tilrettelægges som en forelæsningsrække, understøttet af seminarer samt projektvejledning i forbindelse med semestrets pilotprojekt, PBL-projektet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProblembaseret læring
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
Prøven har form af en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor på baggrund af semestrets PBL-projekt (se i øvrigt §7).

Projektet er en selvvalgt og vejledergodkendt problemstilling inden for semestrets temaramme, med en procesbeskrivelse og en PBL-refleksionsopgave vedlagt som bilag.
Sidetal: Projektrapporten skal være på mindst 4 sider og højst 5 sider pr. studerende.
Normeret prøvetid: Ved gruppeprøver: 20 minutter pr. studerende samt 10 minutter til votering og karaktergivning pr. gruppe, dog højst 2 timer pr. gruppe.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProblem Based Learning
ModulkodeBAPSY20161
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
1. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBSc i psykologi
StudienævnStudienævn for Psykologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet