PBL og projektmetode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Det er målet at give den studerende indblik i det problemorienterede projektarbejde og den problembaserede læring (PBL). Særligt er det målet at kvalificere den studerende til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne tilrettelægge og gennemføre første trin i et problembaseret projektarbejde (problemformuleringen), hvor en politologisk problemstilling skal identificeres, fokuseres og begrundes samfundsvidenskabeligt. Det er endvidere målet at give den studerende overblik over de øvrige elementer og faser i det problemorienterede projektarbejde, sådan at den studerende er i stand til at reflektere over, hvordan problemformuleringen kunne besvares, og senere på uddannelsen er i stand til at gennemføre et helt projekt, fra problemformulering, teori, metodevalg, empiriindsamling, analyse og konklusion. Et element heri er også at kende til og kunne anvende relevante digitale redskaber, der understøtter det problemorienterede projektarbejde fx i relation til informationssøgning, -indsamling og -behandling samt kommunikation og formidling. 

Modulet består af to faglige elementer:

 1. En kursusrække der introducerer til det problemorienterede projektarbejde med særligt fokus på problemformulering, projektmetode samt PBL-principperne som forudsætningerne bag.
 2. Et projektarbejde i grupper der munder ud i et skriftligt produkt, hvor de studerende skal foretage en problemanalyse, dvs. identificere, begrunde, dokumentere og argumentere for en selvvalgt problemstilling.

I tilknytning til det første faglige element udbydes undervisning i form af forelæsninger med tilknyttede øvelser. Der introduceres til det problemorienterede projektarbejdes faser og faglige elementer, for på den måde at skabe en helhedsforståelse for vidensproduktion og -formidling, men der rettes størst opmærksomhed mod projektarbejdets første element, problemformuleringen. Det indebærer forelæsninger med fokus på identifikation af videnskabelige problemer, afsøgning og overblik over den relevante eksisterende viden på området (litteraturreview) med fokus på anvendelse af teoretiske perspektiver og begreber samt forskellige typer af empirisk materiale som argument for problemformuleringens relevans og faglige bidrag. Centralt er også kriterier for videnskabelighed og redskaber til at arbejde og argumentere videnskabeligt, herunder kildekritik og vurdering af eksisterende videnskabelige analysers videnskabelige kvalitet, samt simpel tekst- og tabelanalyse. Der forelæses ligeledes i de læringsprincipper og -betingelser, der knytter sig til PBL samt i projektgruppers organisering af projekt- og gruppearbejde som et centralt element i PBL.

I relation til det andet faglige element, udarbejdes der i grupper et skriftligt produkt på modulet, det består af formuleringen af et videnskabeligt problem, og de faglige elementer, der udgør en sådan formulering. Her skal de studerende således identificere, begrunde, dokumentere og argumentere for en selvvalgt problemstilling indenfor den faglige ramme af ’Politologisk Grundkursus’. Fra grundkurset trækkes der på relevante temaer, tilgange, teoridannelser og/eller begreber, som er med til at udgøre den eksisterende faglige viden, som problemformuleringen skal funderes i.

Læringsmål

Viden

 • Har grundlæggende viden om og forståelse for en selvvalgt problemstilling indenfor den faglige ramme af modulet ’Politologisk Grundkursus’.
 • Har viden til at identificere og argumentere for centrale tilgange, begreber og teorier i forhold til den selvvalgte problemstillings relevans
 • Har viden om de centrale krav til og muligheder for en videnskabelig problemformulering og viden om hvilken betydning problemformuleringen har for en undersøgelsesproces med henblik på at skabe samfundsvidenskabelig viden
 • Har grundlæggende viden om problemformuleringens betydning for øvrige elementer i en samfundsvidenskabelig undersøgelse
 • Kan gengive baggrunden for PBL og de tilknyttede læringsbetingelser ved arbejde i en projektgruppe
 • Kan eksemplificere uhensigtsmæssige gruppedynamikker og redegøre for hensigtsmæssige redskaber til at forebygge og overkomme dem
 • Har viden om relevante digitale redskaber til brug i forbindelse med problembaseret projektarbejde
 • Kan formidle og argumentere i et videnskabeligt sprog

Færdigheder

 • Er i stand til ved hjælp af eksisterende viden (teoretisk og empirisk) at udarbejde en videnskabeligt relevant politologisk problemformulering samt argumentere for dens relevans
 • Kan på basalt niveau reflektere over, hvordan øvrige elementer i projektarbejdet kan inddrages til besvarelse af problemformuleringen
 • Kan reflektere over egen skabelse af viden og erkendelse og tilsvarende over læring i projektgruppen samt enkle redskaber til at understøtte dette, herunder også betydningen af digitale redskaber.
 • Kan systematisk og bevidst inddrage, anvende og kildekritisk vurdere relevant videnskabelig litteratur og eksisterende empirisk viden/data
 • Kan formidle og argumentere i et klart og korrekt videnskabeligt sprog

Kompetencer

 • Kan indgå i et forpligtende samarbejde i en projektgruppe med henblik på at tilrettelægge og gennemføre første trin i et problembaseret projektarbejde
 • Kan indgå i projektorienterede læringsmiljøer
 • Kan reflektere over projektgruppens og egen læring og handlemuligheder

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser. Projektarbejde med tilknyttet vejledning og seminarer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Se omfang m.v. i Moodle.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPBL og projektmetode
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPBL and Project Method
ModulkodeBAPAS202201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Se litteratur i Moodle.