Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende omfattende viden om forskningsdesign og kvantitative metoder vedrørende såvel indsamling af empiri som analyse af data. Det er endvidere målet at give den studerende praktiske færdigheder til selvstændigt og i samarbejde med andre at foretage en kvantitativ undersøgelse fra start til slut på baggrund af en selvstændig udarbejdet samfundsvidenskabelig problemstillinger. Herunder skal den studerende kunne vurdere og diskutere forskellige metodiske tilgange i forskellige konkrete situationer og træffe valg ud fra faglige kriterier.
Igennem forelæsningsrækken gennemgås forskellige typer af forskningsdesign med fokus på kvantitative undersøgelser. Designgennemgangen vil dog hovedsagelig være integreret i de øvrige hovedtemaer for modulet: stikprøveudtræk, spørgeskemakonstruktion, indsamlingsmåder og analysemetoder, hvor sidstnævnte rent tidsmæssigt vil have den største vægt.

Læringsmål

Viden

 • har viden om forskellige typer af forskningsdesign samt en forståelse for forskellen mellem forskningsdesign og indsamlings- og analysemetoder
 • har en omfattende viden om de metodemæssige faser i en kvantitativ samfundsvidenskabelig undersøgelse
 • har en viden om det statistiske grundlag for kvantitativ metode, herunder statistisk inferens
 • har en forståelse for problematikker knyttet til kvantitative undersøgelser bredt set samt mere specifikt vedrørende analyser og konklusioner om kausale sammenhænge

Færdigheder

 • formår at reflektere over styrker og svagheder ved forskellige typer af undersøgelsesdesign og metoder på baggrund af en konkret problemstilling og teoretisk grundlag
 • formår at argumentere metodisk og statistisk for valg af metodikker og analysemetoder i forbindelse med besvarelse af en konkret problemformulering og på baggrund af et givet undersøgelsesdesign
 • evner kritisk metodisk at diskutere usikkerheden ved egne og andres analyser, herunder analysernes validitet og reliabilitet
 • kan anvende de i modulet gennemgåede metodikker og analysemetoder i forskellige konkrete situationer
 • har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle analyser og resultater fra kvantitative analyser

Kompetencer

 • har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet, såvel designmæssigt som metodisk

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Ingen ud over de generelle adgangskrav til uddannelsen. Det vil være en fordel at have deltaget i modulerne : Introduktion til det problemorienterede projektarbejde og Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori inden påbegyndelse.

Prøver

Prøvens navnSamfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvantitative data
Prøveform
Skriftlig
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Science Methods: Research Design, Collection and Analysis of Quantitative Data
ModulkodeBAPAS20177
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet