Samfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Ingen ud over de generelle adgangskrav for uddannelsen. Det vil være en fordel at have deltaget i modulet Intro-duktion til det problemorienterede projektarbejde og modulet Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori inden påbegyndelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet er at give den studerende dybdegående metodologiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne arbejde med kvalitative metoder i samspil med udvalgte forskningsdesign.

I modulet bygges der videre på modul 2, Introduktion til videnskabelig metode og videnskabsteori. I modulet er der især fokus på det særegne ved at benytte kvalitative metoder til at belyse samfundsvidenskabelige, herunder politologiske problemstillinger samt samspillet med udvalgte forskningsdesign, herunder case-designet og det komparative design. Derudover vil der være fokus på det særlige ved at arbejde med kombinerede designs og metoder.

Læringsmål

Viden

 • har et grundigt kendskab til og dybdegående viden om forskellige kvalitative metoder
 • har viden om og forståelse af, hvad et forskningsdesign er/kan være, og hvorledes det adskiller sig fra metodevalg
 • har et grundigt kendskab til og viden om forskellige typer af forskningsdesign
 • har et dybdegående kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske og praktiske forudsætninger for at anvende kvalitative metoder
 • har viden om og erfaring med alle faser og elementer i en kvalitativt anlagt undersøgelse fra undersøgelsesspørgsmål til resultatformidling
 • har viden og kendskab til analyse af kvalitative data

Færdigheder

 • er i stand til vælge et passende design til besvarelse af en problemformulering
 • har færdigheder i og praktisk erfaring med kvalitative metoders sammenhæng med det grundlæggende forskningsdesign
 • har færdigheder i at designe og gennemføre en kvalitativ undersøgelse med baggrund i forskellige typer af interviews, dokumentarisk materiale og deltagerobservation.
 • kan reflektere over forskellige kvalitetskriterier i design og metode
 • har evner til, såvel skriftligt som mundtligt, at formidle analyser og resultater fra kvalitative undersøgelser

Kompetencer

 • har kompetence til selvstændigt at besvare samfundsvidenskabelige problemstillinger med afsæt i viden og indlærte færdigheder fra modulet, såvel videnskabsteoretisk som designmæssigt og metodisk.

Undervisningsform

Forelæsninger med tilknyttede øvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSamfundsvidenskabelig metode: Forskningsdesign, indsamling og analyse af kvalitative data
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Science Methods: Research Design, Collection and Analysis of Quantitave Data
ModulkodeBAPAS201710
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet