Videnskabsteori og Kvalitativ Metode

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Dette modul indeholder en grundlæggende indføring i samfundsvidenskabernes videnskabsteori. Desuden orienterer modulet om forhold mellem videnskabsteori, videnskabelig teori og empiri, særligt med henblik på det videnskabsteoretiske perspektiv i kvalitativ forskning. Modulet giver derudover de studerende et overblik over principperne i de mest udbredte kvalitative forskningsmetoder inden for samfundsvidenskab, herunder etiske aspekter. Desuden gives et indblik i, hvordan disse metoder kan anvendes til at undersøge læring i organisatoriske kontekster, og der introduceres til metodologiske problematikker om kvalitative forskningsundersøgelsers soliditet i form af gyldighed, pålidelighed og relevans.

Læringsmål

Viden

 • Forskelle og sammenhænge mellem videnskabsteori, videnskabelig teori og empiri i kvalitativ forskning
 • De mest udbredte kvalitative forskningsmetoder inden for samfundsvidenskab
 • Gennemgående begreber samt etiske og metodologiske principper, der ligger til grund for kvalitative forskningsmetoder, såsom semistrukturerede interviews, observationer og tekstanalyse
 • Forhold mellem undersøgelse og intervention samt forskellige former for beskrivelse, fortolkning og evaluering i forbindelse med analyse af kvalitativt datamateriale
 • Muligheder for anvendelse af digitale metoder, dels til indsamling af data, dels til forståelse for internettets mange former for data, og hvordan de kan indgå i kvalitativt analysearbejde
 • Metodologiske begreber om gyldighed, pålidelighed og relevans.

Færdigheder

 • At anskue videnskabelige teorier og metoder ud fra en videnskabsteoretisk position og kunne diskutere sammenhænge og divergenser mellem videnskabsteoretiske positioner
 • At tilegne sig og forholde sig analytisk til resultater af samfundsvidenskabelige undersøgelser
 • At vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelsers forskningsmetodiske kvalitet og videnskabelige grundlag
 • At gennemføre faserne tilrettelægge, dataindsamling, analyse og formidling i et kvalitativt undersøgelsesforløb
 • Kritisk at vurdere anvendelser af kvalitative metoder i undersøgelser af læring i organisationer.

Kompetencer

 • At reflektere over og vurdere de implikationer for anvendelser af samfundsvidenskabelig teori og metode som valget af videnskabsteori måtte have
 • At reflektere selvstændigt og kritisk over en kvalitativ forskningsmetodes muligheder og begrænsninger i en konkret undersøgelsessammenhæng
 • At vælge adækvate kvalitative metoder til at undersøge specifikke problematikker inden for organisatorisk læring
 • At gennemføre simple empiriske undersøgelser med brug af en kvalitativ forskningsmetode.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVidenskabsteori og Kvalitativ Metode
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes med en intern individuel prøve. Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende inden for 24 timer skal gennemføre og fremstille en analyse af et udleveret empirisk materiale (data).

Omfang: Min. 4 og max 8 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelScience Studies and Qualitative Methods
ModulkodeBAOL20223
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet