Organisatorisk Læring i Praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

De studerende anvender problembaseret læring som princip for egen læring og som grundlag for at understøtte læring og forandringsprocesser i en praksiskontekst. Disse udviklingsforløb centreres omkring organisatoriske læreprocesser, der udfolder sig i et samarbejde med en praksiskontekst; det være sig private, offentlige eller andre typer af organisationer. Modulet giver de studerende praktisk erfaring med, i en kompleks organisatorisk kontekst, at identificere og analysere potentialer og udfordringer, der knytter an til organisatorisk læring. Alternativt analyseres og evalueres igangværende eller afsluttede forandringstiltag med hen blik på udarbejdelse af forbedringstiltag. I særlig grad er der fokus på, at de studerende på videnskabelig vis skal udvælge og anvende relevante metoder og teknikker til at planlægge og gennemføre et forandringsforløb, samt evaluere og reflektere over forløbet. Afsættet er, at de studerende kan forholde sig til niveauerne individ, organisation og det omgivende samfund, samt ikke mindst betydningen af samspillet mellem disse. Der udarbejdes individuelle refleksion-ark der indgår i egen E-portfolio.

Læringsmål

Viden

 • Muligheder og udfordringer i som studerende, at arbejde med organisatoriske interventioner
 • Videnskabelige metoder, teori og processer, herunder problembaseret læring, der kan tages i anvendelse med henblik på at understøtte organisatorisk læring
 • Design af eksperimentelle læring- og forandringsprocesser i praksiskontekster
 • Samspillet mellem individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige aspekter i relation til arbejde med organisatorisk læring
 • Individuelle og organisatoriske karakteristika med betydning for design og gennemførelse af eksperimentelle lærings- og forandringsforløb.

Færdigheder

 • På videnskabeligt grundlag kunne identificere og analysere organisatorisk læring i en praksiskontekst via brugen af relevante videnskabelige forundersøgelsesmetoder
 • At planlægge, gennemføre og evaluere eksperimentelle lærings- og udviklingsforløb med afsæt i en defineret problemstilling, samt gøre sig overvejelser omkring forløbets betydning for individer og organisationen som helhed
 • At kunne planlægge og gennemføre læringsforløb online når omstændighederne kræver det og kunne reflektere over det digitale medies betydning
 • At foretage velunderbyggede vurderinger og kvalificerede valg af videnskabelige metoder og teorier.

Kompetencer

 • At kunne vælge relevante fremgangsmåder for eksperimentelle lærings- og forandringsprocesser i praksiskontekster, samt videnskabeligt argumentere for de valgte fremgangsmåder.
 • På videnskabeligt niveau kunne understøtte organisatorisk læring i en kompleks praksiskontekst.
 • At anvende peer-learning som metode til understøttelse af egen og medstuderendes læring.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk Læring i Praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 5. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Eksaminationen tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport.

Gruppestørrelse: Min. 2 og max. 5 studerende
Omfang: Min 40 og max 50 normalsider.
Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational Learning in Practice
ModulkodeBAOL202213
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet