Organisatorisk Læring: Et Fokus på Strategisk Fornyelse og Innovation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 4 ’Læringsteori og organisatorisk læring’ og modul 7 ’Organisatorisk læring og samarbejde i og blandt organisationer’. På dette modul arbejder de studerende med teorier om strategiarbejde og innovationsprocesser i organisationer, og de præsenteres for erhvervsøkonomiske begreber omkring ledelses- strategi- og innovationsprocesser. Med afsæt i en organisatorisk praksiskontekst beskriver de studerende organisationens eksisterende strategi og udvikler forslag til nye strategiske tiltag.   Med afsæt i organisationens eksisterende ressourcer bistår de studerende med forslag til understøttelse af organisatorisk læring i praksis. Der er mulighed for at et samarbejde etableret med en organisation på dette semester kan videreføres på det kommende modul 13.

Læringsmål

Viden

  • Teorier om strategiarbejde og innovationsprocesser
  • Forskellige teorier og tilgange til at skabe balance mellem drift og udvikling i organisationer
  • Systematiske metoder til at skabe strategiske fornyelse og innovation i både offentlige og private organisationer
  • Hvordan regionale og nationale udviklingsprocesser kan bidrage til at understøtte organisationers arbejde med læring og udvikling.

Færdigheder

  • At definere og afgrænse en organisatorisk problemstilling i forhold til strategisk fornyelse og innovation samt, at identificere og argumentere for valg af specifikke teorier, metoder eller tilgange til systematisk at analysere og design af innovationsprocessen
  • At redegøre for fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige innovationsmetoder til en konkret problemstilling
  • At identificere muligheder i regionale nationale innovationssystemer for understøttelse af forskellige typer af innovationsprojekter.

Kompetencer

  • At definere, afgrænse og planlægge et strategisk fornyelsesprojekt
  • At reflektere over hvordan forskellige problemstillinger og dilemmaer der opstår i forbindelse med realiseringen af udviklingsprojekter vil kunne håndteres
  • Indgå i en samarbejdsrelation med en organisation om at facilitere en udviklingsproces.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisatorisk Læring: Et Fokus på Strategisk Fornyelse og Innovation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Prøven foregår ved, at de studerende i grupper i en forsamling af medstuderende og eventuelt andre interesserede holder et mundtligt oplæg om et fagligt emne inden for modulets tema. Oplægget skal knytte an til et på forhånd af gruppen udarbejdet projekt. De studerendes mundtlige oplæg skal samlet have en varighed af min. 10 og max. 20 min efterfuldt af feedback fra underviser, medbedømmer og peers. Emnet for både oplæg og projekt aftales med den modulansvarlige underviser

Gruppestørrelse: 2-4 studerende.

Omfang: Min 5 og max 10 normalsider pr. studerende.
ECTS10
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational learning: A focus on strategic renewal and innovation
ModulkodeBAOL20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet