Organisation og Samfund

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at give grundlæggende viden omkring samfundsudviklingen set fra en organisationsteoretisk optik. Samfundsudviklingen, samfundets institutioner og funktionsområder relateret til forskellige måder at anskue organisationer på, inklusiv samfundsudviklingens implikationer i forhold til udvikling og forandring af organisationer. Der introduceres til centrale samfunds- og organisationsteorier, paradigmer og problemstillinger eksempelvis organisationsstruktur, organisationskultur/adfærd og organisatoriske processer – dette med henblik på, at den studerende kan anskueliggøre og redegøre for samfundsmæssige og/eller organisatoriske udfordringer og udviklingspotentialer.

Læringsmål

Viden

 • Samfundsudvikling, samfundets institutioner og funktionsmåder og deres indvirkning på vilkårene for organisationers virke
 • Organisationsteoriens udvikling og videnskabelige hovedpositioner
 • Organisationers struktur, kultur og samarbejdsformer
 • Organisatoriske processer, dynamikker og udviklingstendenser.

Færdigheder

 • At identificere samfundsforholdenes betydning for fremkomsten af forskellige organisationstyper
 • At identificere organisatorisk problemstillinger med afsæt i en samfundsmæssig kontekst
 • At afgrænse, karakterisere og analysere organisationer med afsæt i organisationsteoretiske teorier og modeller
 • At begrunde valg af relevante organisationsteoretiske teorier og modeller i forhold til samfundsmæssige vilkår.

Kompetencer

 • At udarbejde en problemformulering inden for modulets tema – herunder dokumentere, begrunde og afgrænse en problemstilling
 • At analysere sammenhængen mellem samfundsforhold og organisationers virke
 • At udvælge relevante begreber og teorier til analyse af problemer og potentialer i organisationer
 • At anvende organisationsteoretiske begreber og diskutere organisationsteori i relation til empirisk materiale
 • Formidle resultatet af projektarbejdet i et klart og korrekt sprog der overholder videnskabelige konventioner med hensyn til dokumentation.

Undervisningsform

Vedr. undervisningsform henvises til studieordningens §17. Den konkrete vægtning mellem de forskellige undervisningselementer vil fremgå af semesterbeskrivelsen for modulet. Semesterbeskrivelsen offentliggøres i Moodle før semesterstart.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisation og Samfund
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 1. semester med en intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve, som gennemføres i grupper af min. 4 og max 5 studerende. Eksaminationen tager udgangspunkt i projektrapporten.

Omfang: Min. 10 og max 12 normalsider pr. studerende i gruppen, dog max. 60 sider ved grupper på 4 eller flere studerende.

Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganization and Society
ModulkodeBAOL20202
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet