Organisationsteori – struktur, teknologi, kultur og globalisering

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger videre på modul 2 fra 1. semester og har til formål at øge den studerendes viden, færdigheder og kompetencer til at analysere og diskutere centrale teorier, paradigmer og problemstillinger inden-for organisationsteori, herunder organisatoriske styringsmekanismer, organisationsstruktur, organisationskultur, organisatoriske processer tilknyttet teknologi samt udfordringer i forbindelse med globalisering. Hertil kommer aspekter, der knytter an til forskelle og ligheder mellem offentlige og private virksomheder, herunder organisationer i et netværksperspektiv. Dette med særlig henblik på, at den studerende kan anskueliggøre og redegøre for organisatoriske udfordringer og udviklingspotentialer der knytter an til organi-satorisk læring.

Læringsmål

Viden

  • organisationsteoriens udvikling og videnskabelige hovedpositioner
  • organisationers struktur og opbygning herunder forskellige styringsmodeller med fokus på både den offentlig og private sektor
  • forskellige forståelser af kulturer og teknologier i organisationer samt af globaliseringens konse-kvenser for organisationer

Færdigheder

  • på et videnskabeligt grundlag at udvælge relevant teorier, modeller og metoder til belysning af or-ganisationer
  • gennem videnskabeligt arbejde at kunne identificere organisationers karakteristika som afsæt for analyse af organisatorisk problemstillinger knyttet til organisatorisk læring

Kompetencer

  • at udvælge relevante teorier og modeller til analyse af organisationer
  • at kunne igangsætte og styre undersøgelser af forskellige typer af organisationer baseret på viden-skabelige kriterier

Undervisningsform

Undervisningen finder sted i form af kurser og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnOrganisationsteori – struktur, teknologi, kultur og globalisering
Prøveform
Skriftlig
Modulet afsluttes på 2. semester med en individuel intern prøve. Prøven er en skriftlig hjemmeopgave, hvor den studerende inden for 24 timer skal besvare en af eksaminator stillet opgave.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelOrganizational theory, structure, technology, culture and globalization
ModulkodeBAOL20197
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet