Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden korrekt og adækvat mundtligt og skriftligt på det valgte sprog.


Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort pro-blemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæl-ler som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå forskningsbaseret viden om:

  • en afgrænset, relevant problemstilling inden for organisatorisk læring
  • reflekteret forståelse af teori, metode og praksis, som gør undersøgelse af bachelorprojektets emne og specifikke problemstilling mulig og relevant

Færdigheder

Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå færdigheder i:

  • at anvende uddannelsens videnskabelige metoder og redskaber til at undersøge bachelorprojektets særlige emne og problemstilling
  • at kunne vurdere bachelorprojektets teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller til undersøgelse heraf
  • at formidle en klar og relevant analyse af bachelorprojektets særlige emne og problemstilling og herigennem give et konkret bud på samfundsvidenskabens anvendelighed i praktisk forandringsarbejde
  • at praktisere selvstændig teoretisk tænkning og konkret problemløsning

Kompetencer

Den studerende skal gennem bachelorprojektet opnå kompetencer til:

  • at kunne håndtere et komplekse undersøgelses-, interventions- og analysearbejder, herunder at varetage en stringent skriftlig og mundtlig formidling heraf
  • at kunne bidrage selvstændigt til udviklingsorienterede opgaver i studie- og arbejdssammenhæng
  • selvstændigt at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Modulet afsluttes på 6. semester med en ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Eksaminationen tager udgangspunkt i den udarbejdede projektrapport.

Bachelorprojektet skal indeholde et resumé på engelsk. Resumeet skal være på mindst 1 og må højst være på 2 sider. Resumeet indgår ikke i det fastsatte minimum- og maksimumsidetal pr. studerende. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Gruppestørrelse: Op til 5 studerende.

Omfang:
1 studerende: min. 30 og max 40 normalsider.
Grupper: Min. 15 max. 30 normalsider pr. studerende i gruppen.
Prøvetid: Jfr. studieordningens §17 stk. 4
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project
ModulkodeBAOL201916
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i organisatorisk læring
StudienævnStudienævn for Læring, IT og Organisation (LIO)
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet