Harmonisering og Stemmeføring

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter teoretisk og praktisk orienteret undervisning i musikkens former, samt repræsentations- og notationssystemer med henblik på bearbejdning af melodier for flere stemmer eller instrumenter. Der undervises i:

  • teknikker inden for tonesætning, hørelære og transskription 
  • harmonisering og stemmeføring ud fra udvalgte stilarter eller genrer
  • harmoni- og formanalyse.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • den vestlige musiks elementer, formtyper og repræsentations- og notationsformer
  • musikteoretiske metoder og redskaber til beskrivelse og analyse af musikalske udtryk og stilgrundlag.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at harmonisere og arrangere musik på et grundlæggende niveau
  • at omsætte musikteori til praksis
  • at anvende fagterminologi til beskrivelse og analyse af musik.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at arbejde analytisk, konstruktivt og formidlingsrettet med musikalske udtryksformer
  • at foretage bevidste og kvalificerede valg med henblik på det praktiske arbejde med harmonisering og stemmeføring.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnHarmonisering og Stemmeføring
Prøveform
Skriftlig
En intern prøve i: Harmonisering og stemmeføring (Harmony and Voice Leading). Prøven har form af en individuel eksamensportefølje bestående af følgende bidrag:

* Et antal enkle øvelsesopgaver, arbejdspapirer, satser o.l., som dokumenterer den studerendes arbejde inden for harmonisering og stemmeføring.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Porteføljens præcise indhold fastlægges ved semestrets start. Opgaverne afleveres til underviseren inden for de frister, denne fastsætter. Hvis en opgave ikke afleveres til den aftalte tid vurderes porteføljen på forhånd til ikke-bestået.

Der gives bedømmelsen bestået/ikke bestået. Porteføljen bedømmes af eksaminator.

Reeksamen:

En intern prøve i: Harmonisering og stemmeføring (Harmony and Voice Leading). Prøven har form af en mundtlig gennemgang af én af de stillede opgaver i eksamensporteføljen. Opgaven trækkes ved prøvens start. Desuden afleveres den komplette eksamensportefølje til den aftalte eksamenstermin. Eksamensporteføljen består af følgende bidrag:

* Et antal tekster, praktiske arbejder og/eller arbejdspapirer, som dokumenterer den studerendes arbejde inden for harmonisering og stemmeføring.

* En refleksion over porteføljens indhold, hvor følgende spørgsmål kan indgå: Er der problemtyper, som går igen? Er eventuelle råd og anbefalinger fra underviseren blevet fulgt og i givet fald, hvordan? Er der progression i den studerendes arbejde hen over semestret og i givet fald inden for hvilke områder?

Refleksionsdelen må maksimalt være på 2 sider.

Varighed for den mundtlige prøve er 20 min. inklusiv tid til votering og afgivelse af karakter.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHarmony and Voice Leading
ModulkodeBAMUS202410A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
2. semester
Sidefag: 6. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet