Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Gennem arbejdet med bachelorprojektet skal den studerende kunne demonstrere færdighed i på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne.

Emnet for bachelorprojektet i musik godkendes af studienævnet. Emnet forelægges studienævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Projektarbejdet skal være et problemorienteret arbejde, der beskæftiger sig med musikalske fænomener i vid forstand. I projektarbejdet lægges der vægt på kritisk refleksion over empiri og kilder samt på metodebevidst og sprogligt korrekt, præcis og nuanceret fremstilling af de undersøgte fænomener.

Der afholdes et introducerende projektkollokvium som forum for drøftelser af afgrænsning, emnevalg, problemorientering og gruppedannelse i løbet af uddannelsens 4. semester.

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • og særlig indsigt i et udvalgt emne inden for mindst et af musikstudiets fagområder
  • det valgte emnes kontekst
  • teori, metode og praksis inden for det videnskabelige arbejde med emnet.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • problemanalyse i valg af analysemetoder og teori
  • at afgrænse, behandle og reflektere over projektets problemstilling og genstandsområde
  • at anvende teorier og metoder samt for emnet relevante kilder og empiri ud fra et fastlagt og fastholdt sigte
  • sikker færdighed i at fremstille arbejdets resultater i en velargumenteret, velformuleret og sproglig passende og korrekt form.

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • problemanalyse, -afgrænsning og -bearbejdning samt forståelse af faglige og/eller tværfaglige problemkomplekser
  • selvstændigt at kunne fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en projektrapport udarbejdet af den/de studerende. Projektrapporten skal være på mindst 15 og højst 20 sider pr. studerende i projektgruppen, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede projektrapporter.
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og må højst være på to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAMUS20208
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
5. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet