Metode og empiri

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter kurser og vejledte studier i indsamling, behandling og analyse af empiri samt et skriftligt projektarbejde. Der vejledes og undervises således i:

  • empiriske undersøgelsesmetoder og deres teoretiske implikationer
  • indsamling af empiri
  • databehandling og dataanalyse.
  • afgrænsning og fokusering af musikvidenskabelige emner og problemstillinger

Læringsmål

Viden

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere viden om:

  • teoretiske og metodiske problemer vedrørende videnskabeligt arbejde
  • principper for dataindsamling, databehandling og dataanalyse.

Færdigheder

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere færdigheder i:

  • at vælge og begrunde musikfagligt relevante teoretiske og metodiske tilgange til et konkret emne
  • at planlægge, styre og reflektere over processen i et problembaseret projektarbejde

Kompetencer

Når modulet er afsluttet, skal den studerende kunne demonstrere kompetencer til:

  • at træffe og begrunde valg af teori, metode og forståelsesramme for behandlingen af afgrænsede musikalske eller musikrelaterede forhold og fænomener
  • at redegøre for og drøfte diskutere skriftlige arbejder mundtligt.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMetode og empiri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport. Projektet skal behandle og analysere en afgrænset problemstilling.

Projektrapporten må højst være på 15 sider pr. studerende, højst 20 sider ved individuelle projektrapporter.

Normeret prøvetid: 30 minutter til den første studerende og 20 minutter for hver yderligere studerende, dog højest i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle prøver. Disse angivelser er inklusive tid til votering og karaktergivning.

Prøven bedømmes af eksaminator og censor.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMethodology and Empiricism
ModulkodeBAMUS20207
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
3. semester
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i musik
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet