Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet er knyttet til bachelorprojektet, der skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset fagligt emne, der afspejler hovedvægten i uddannelsen. I tilknytning til modulet afholdes kursus i casebaserede forskningsmetoder og deres videnskabsteoretiske grundlag samt centrale teorier i musikterapi med målgrupper inden for bl.a. det psykiatriske og sociale behandlingsområde.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en foreløbig problemformulering, begrundet metodevalg samt en realistisk tidsplan. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå grundlæggende viden om 

 • casebaserede forskningsstrategier og deres hensigtsmæssighed i både et kvalitativt og kvantitativt perspektiv
 • videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet til casebaserede undersøgelser og forskningsprojekter fra den indledende fase til den praktiske gennemførelse og såvel skriftlig som mundtlig rapportering
 • psykodynamiske og andre centrale teorier og metoder inden for musikterapi med udvalgte målgrupper med psykiatriske og/eller sociale problemstillinger
 • anvendelse af assessmentmetoder anvendt i musikterapi med udvalgte målgrupper med psykiatriske og/eller sociale problemstillinger.

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • på et udvidet niveau at identificere og formulere et problem i forhold til musikterapeutisk praksis med udvalgt målgruppe, fx inden for målgruppen fra 6. semesters projektorienterede forløb, kritisk begrunde metodevalg, søge og anvende relevant litteratur samt indsamle og analysere data i forhold til den valgte problemstilling
 • at redegøre for grundlæggende aspekter af musikterapiteori i forhold til udvalgt målgruppe, fx i forhold til målgruppen fra 6. semesters projektorienterede forløb
 • at anvende grundlæggende casebaserede analysestrategier, karakterisere og diskutere dem videnskabsteoretisk samt begrunde deres hensigtsmæssighed.
 • at kunne integrere akademisk viden og metode på et udvidet niveau herunder kritisk at kunne diskutere og perspektivere
 • på et udvidet niveau at kunne beherske akademisk skriftlighed

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til

 • at forholde sig videnskabsteoretisk til formulering, undersøgelse, dokumentation og bearbejdning af kliniske problemstillinger i forhold til egne og andres cases
 • at forholde sig til centrale videnskabsteoretiske retninger, anvende videnskabsteoretiske begreber og diskutere videnskabsteoretiske problemstillinger
 • at kunne identificere relevante musikterapiteoretiske problemstillinger i forhold til musikterapeutisk arbejde med udvalgt målgruppe.

Undervisningsform

Se under § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med
udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Projektrapporten skal være på mindst 15 sider og højst 25 sider pr. studerende, dog
højst 30 sider ved individuelle projekter.

Der udarbejdes et resume på engelsk. Resuméet skal være på mindst en og må højst to sider. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid ved gruppeeksamen er 20 min. pr. studerende plus 10 min. pr. gruppe. Ved individuel eksamen er prøvetiden i alt 30 minutter.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor project
ModulkodeBAMTP202017A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
6. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) musikterapi
StudienævnStudienævn for Kunst, Sundhed og Teknologi
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet