Bachelorprojekt: IKT i brug

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet 6. semester på bacheloruddannelsen i informationsvidenskab. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til på kvalificeret vis at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset informationsvidenskabeligt emne. Den studerende skal således kunne formidle sine resultater og sin viden inden for det faglige felt korrekt og adækvat mundtligt såvel som skriftligt.

Bachelorprojektet handler om design af IKT-systemer i teori, analyse og praksis med særlig fokus på brugerinddragelse i designarbejdet. Fokus på bachelorprojektet er æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om:

  • teori, metode og praksis inden for det informationsvidenskabelige område med særlig fokus på brugerinddragelse i design og udviklingsmetoder til design af IKT-systemer 

  • æstetiske, funktionelle og etiske problemstillinger vedrørende IKT i brug 

  • videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for udviklingsmetoder, design af IKT-systemer og brugerinddragelse i design

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

  • at anvende et eller flere fagområders videnskabelige metoder og redskaber samt kunne demonstrere færdigheder inden for det informationsvidenskabelige fagområde 

  • at planlægge design af IKT-systemer 

  • at vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyse- og løsningsmodeller 

  • at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

  • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 

  • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer herunder studie og arbejdssammenhænge 

  •  kritisk og konstruktivt at deltage i udviklingsopgaver ved at kunne identificere, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for det informationsvidenskabelige område med fokus på design af IKT 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: IKT i brug
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Sidetal: Antallet af sider i projektrapporten skal holdes indenfor følgende intervaller:
1 studerende: minimum 20 sider / maksimum 30 sider
2 studerende: minimum 30 sider / maksimum 40 sider
3 studerende: minimum 40 sider / maksimum 60 sider
4 studerende: minimum 50 sider / maksimum 80 sider
5 studerende: minimum 60 sider / maksimum 100 sider
6 studerende: minimum 70 sider / maksimum 120 sider

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBA Project: ICT in practise
ModulkodeBAKDM202221
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 6. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet