Bachelorprojekt: Kommunikation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i løbet af uddannelsens 6. semester. Bachelorprojektet skal demonstrere den studerendes evne til at formulere, analysere og bearbejde problemstillinger inden for et afgrænset kommunikationsfagligt emne. Den studerende skal kunne formidle sine resultater og sin viden inden for det faglige felt korrekt og adækvat mundtligt såvel som skriftligt.  

Den studerende toner sit bachelorprojekt i retning af medieformidlet kommunikation eller i retning af interpersonel kommunikation og kommunikationsprocesser. 

Bachelorprojektet bygger oven på studiets tidligere semestre og den studerende udbygger sin viden, færdigheder og kompetencer mht. teori, analyse og metode inden for kommunikationsprodukter og/eller kommunikationsprocesser. I modulet arbejdes med et eller flere centrale kommunikationsfaglige emner inden for medier og markedskommunikation, medier og offentlighed, organisationskommunikation og -kultur eller krydsfeltet herimellem.

Emnet for bachelorprojektet godkendes af studienævnet. Emnet forelægges nævnet i form af en kort problemformulering. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af projektet. For sen aflevering tæller som et eksamensforsøg. 

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • teori, metode og praksis inden for et eller flere kommunikationsfaglige områder 

 • de til bachelorprojektet valgte teoriers videnskabelige forudsætninger og grundlag 

 • implikationer og konsekvens af bachelorprojektets metodiske grundlag 

 • videnskabsteoretiske begreber af særlig relevans for bachelorprojekts problemstilling 

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 • at anvende kommunikationsfagets teorier, videnskabelige metoder og redskaber  

 • at identificere og analysere videnskabelige problemstillinger i relation til kommunikationsprodukter og/eller kommunikationsprocesser 

 • vurdere teoretiske og praktiske kommunikationsfaglige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 

 • formidle kommunikationsfaglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister 

Kompetencer

 Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • at indgå ansvarligt og selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang 
 • selvstændigt at håndtere kommunikationsfaglige problemstillinger 
 • kritisk og konstruktivt at deltage i informations- og kommunikationsopgaver ved at kunne beskrive, analysere og løse komplekse problemstillinger inden for kommunikationsområde
 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer på et problembaseret grundlag 

Undervisningsform

Der henvises til §17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Kommunikation
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de studerende udarbejdet projektrapport.

Litteraturgrundlag: Minimum 1000 standardsider vejledergodkendt, selvvalgt litteratur i tilknytning til projektet.

Projektrapporten kan efter studienævnets godkendelse skrives på et fremmedsprog. Hvis det skrives på et fremmedsprog, skal dets resume være på dansk.

Sidetal: Projektrapporten skal være på højst 20 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk. Resumeet skal være på mindst én og højst to sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Eksamenspræstationen skal demonstrere, at den studerende opfylder målbeskrivelserne for modulet.

Prøvetid: der henvises til §17.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project: Communication
ModulkodeBAKDM202028
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
BA 6. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg, Campus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Kommunikation og Digitale Medier
InstitutInstitut for Kommunikation og Psykologi
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet