Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet består af et problembaseret projektarbejde inden for et selvvalgt emne inden for uddannelsens fagområde. Det er et krav, at projektet inddrager fremmedsprogsområdet / fremmedsproget i væsentlig grad. Desuden er der fokus på akademisk skriftlig fremstilling på fremmedsproget.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om og forståelse af:

 • et udvalgt emne inden for uddannelsens fagområde med inddragelse af fremmedsprogsområdet / fremmedsproget

Færdigheder

Den studerende skal gennem modulet opnå færdigheder i:

 

 • at anvende principper for problembaseret læring og projektarbejde i relation til det udvalgte emne med høj grad af sikkerhed og selvstændighed
 • at formidle, begrunde og diskutere valg af videnskabsteoretisk tilgang, metode og teori i relation til det valgte emne
 • kvalificeret digital informationssøgning, -indsamling og -behandling
 • sikker anvendelse af relevant teori og metode i relation til den valgte problemstilling
 • selvstændigt og uddybende at analysere den udvalgte problemstilling
 • at formidle viden i en sikker form, som overholder principperne for akademisk skriftlig og mundtlig fremstilling på fremmedsproget.

 

Kompetencer

Den studerende skal gennem modulet opnå kompetencer til:

 • selvstændigt at indgå i (tvær)fagligt samarbejde omkring komplekse opgaver og problemstillinger med en professionel tilgang
 • at strukturere en arbejdsproces og håndtere projektplanlægning og -styring omkring en specifik opgave i en gruppe i en professionel sammenhæng, fx ved brug af digitale ressourcer
 • selvstændigt at fortsætte egen kompetenceudvikling inden for området
 • kontinuerligt at udvikle kompetencer inden for PBL
 • at være bevidst om egne kompetencer og progression inden for PBL samt hvordan kompetencerne kan omsættes til praksis i en professionel sammenhæng.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig projektprøve på fremmedsproget i: Bachelorprojekt (Bachelor Project). Prøven foregår som en samtale
mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i en af den/de
studerende udarbejdet projektrapport samt et individuelt udarbejdet refleksionsark efter gældende bestemmelser. Projektrapporten betragtes som gruppens fælles
ansvar. Projektrapporten udarbejdes på fremmedsproget. Projektrapporten må højst være på 25 sider pr. studerende, dog højst 30 sider ved individuelle projekter.
Resume: Der udarbejdes et resume på dansk. Resumeet må højst være på to
sider (indgår ikke i det for bachelorprojektet fastsatte maksimumsidetal pr. studerende).

Resumeet indgår i helhedsvurderingen af projektet.

Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende og 10 minutter pr. gruppe til votering og
karaktergivning, dog højst i alt to timer ved store grupper, 30 minutter i alt ved individuelle
prøver.

Vægtning: Der foretages en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige
præstation.

Omprøve afholdes efter de gældende regler for projektprøve som skitseret i den til enhver tid gældende eksamensordning.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBAINV2221
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BA) i international virksomhedskommunikation i engelsk
StudienævnStudienævn for Internationale og Tværkulturelle Studier
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet